Kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj 2021

Kommundirektör Annette Andersson och VD:n för Kalmar Kommunbolag AB Ulrick Hultman, informerar om Kalmar kommuns åtgärder under pandemin.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till ordförande i Kalmar Vatten AB Steve Sjögren (S): Hur stor ser risken ut att vi behöver utfärda bevattningsförbud i Kalmar kommun i sommar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S): Vad görs, trots en pågående pandemi, för att bryta ensamheten för äldre som inte bor på särskilda boenden?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Frågan från Micael Foghagen (SD) till ordförande i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Maia Dahlberg (S) om att avyttra kommunal konst i framtidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunalråd Liselotte Ross (V) om attlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
förbättra tillgängligheten till familjerådgivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Frågan från Björn Brändewall (L) till ordförande i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Maia Dahlberg (S) om att öppna Äventyrsbadet för motionssimlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i samhällsbyggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Peter Akinder (S) angående befolkningsutvecklingen i ny översiktsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om vad som görs för att aktivering och kompetensutveckling ska kunna ske trots en pågående pandemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till ordförande i servicenämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johanna Petersson (C) om belysningen på Stensös elljusspårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S), överlämnad till ordförande i Södermöre kommundelsnämnd Magnus Uhr (S), om delade turer inom omsorgen i Södermörelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om Bostad först. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till kommunalråd Ingemar Einarssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(C) om kommunens vindkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information av ordföranden för kommunens revisorer, Per Dahllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Handlingsplan för friluftsliv i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Handlingsplan för god vattenstatuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Försäljning och köp av KIFAB i Kalmar AB:s aktier i IUC i Kalmar Län ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av Coronaviruset- hyresnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Granskning av beslut fattade av kommunfullmäktige under 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Kalmarsunds Gymnasieförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Kalmarsundsregionens Renhållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Motion från Linda Emma Kotanen Hallbeck (SD) om att skapa rekreationslotterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Måns Linge (M) att utreda förutsättningarna för att införa Open books accountinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2l. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalråd Ingemar Einarsson (C), om hur stora blir utsläppen från flyglinjen till Frankfurtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2m. Interpellation från Max Troendlé (MP) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S): Hur ser nyttjandegraden ut på laddstolparna i Kalmar kommun?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2n. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lasse Johansson (S) om grundbeloppetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2o. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) angående beräkning av bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2p. Interpellation från Patrik Olsen (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Peter Akinder (S) angående dagvattenskadorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 juni 2021