Kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj 2021

Kommundirektör Annette Andersson och VD:n för Kalmar Kommunbolag AB Ulrick Hultman, informerar om Kalmar kommuns åtgärder under pandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till ordförande i Kalmar Vatten AB Steve Sjögren (S): Hur stor ser risken ut att vi behöver utfärda bevattningsförbud i Kalmar kommun i sommar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S): Vad görs, trots en pågående pandemi, för att bryta ensamheten för äldre som inte bor på särskilda boenden? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Frågan från Micael Foghagen (SD) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Maia Dahlberg (S) om att avyttra kommunal konst i framtiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunalråd Liselotte Ross (V) om att Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
förbättra tillgängligheten till familjerådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Frågan från Björn Brändewall (L) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Maia Dahlberg (S) om att öppna Äventyrsbadet för motionssim Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Peter Akinder (S) angående befolkningsutvecklingen i ny översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om vad som görs för att aktivering och kompetensutveckling ska kunna ske trots en pågående pandemi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till ordförande i servicenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johanna Petersson (C) om belysningen på Stensös elljusspår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S), överlämnad till ordförande i Södermöre kommundelsnämnd Magnus Uhr (S), om delade turer inom omsorgen i Södermöre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om Bostad först. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till kommunalråd Ingemar Einarsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(C) om kommunens vindkraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information av ordföranden för kommunens revisorer, Per Dahl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Handlingsplan för friluftsliv i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Handlingsplan för god vattenstatus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Försäljning och köp av KIFAB i Kalmar AB:s aktier i IUC i Kalmar Län AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av Coronaviruset- hyresnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Granskning av beslut fattade av kommunfullmäktige under 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Kalmarsunds Gymnasieförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Kalmarsundsregionens Renhållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Linda Emma Kotanen Hallbeck (SD) om att skapa rekreationslotter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Måns Linge (M) att utreda förutsättningarna för att införa Open books accounting Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalråd Ingemar Einarsson (C), om hur stora blir utsläppen från flyglinjen till Frankfurt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Max Troendlé (MP) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S): Hur ser nyttjandegraden ut på laddstolparna i Kalmar kommun? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2n. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i utbildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lasse Johansson (S) om grundbeloppet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2o. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) angående beräkning av bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2p. Interpellation från Patrik Olsen (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Peter Akinder (S) angående dagvattenskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 juni 2021