Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2024


Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Frågor och interpellationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Micael Foghagen (SD) till servicenämndens ordförande Johanna
Petersson (C) om rätt skyltning av kommunens telefonnummer i den offentliga
miljön

Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2b. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande
Johanna Petersson (C), överlämnad till servicenämndens 2:e vice ordförande
Kajsa Johansson (S), om stängda offentliga toaletter i Kalmarsundsparken

Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2c. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande
Johanna Petersson (C), överlämnad till servicenämndens 2:e vice ordförande
Kajsa Johansson (S), om mängden solceller som kan installeras

Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2d. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats.
Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Liselotte Ross (V), om falska Länk till annan webbplats.
körkort Länk till annan webbplats.

3. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2024 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Årsrapporter 2023 från Kalmar Kommunbolag AB, de Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
majoritetsägda dotterbolagen och Kalmar Öland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Airport AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Uppdrag effektivisering och omställning 40 miljoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kronor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
resultatutjämningsreserv (RUR) och resultatreserv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(RER) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Godkännande av investeringar - fastighetsnära Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
insamling förpackningsavfall för Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Detaljplan för del av fastigheten Berga 10:19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(samlingslokal vid Norrlidsvägen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Försäljning av fastigheten Tvättbjörnen 2 (nytt häkte) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Revidering av Kalmar kommuns taxor och avgifter för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
upplåtelse av offentliga platser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Riktlinjer för flaggning i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Uppföljning av handlingsplaner och program 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Samordningsförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Räddningstjänsten Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Motion från Martin Arvidsson (MP) och Annika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Carlsson Wistedt (MP) - Bussen till Snurrom kan inte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
vänta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 18 juni 2024