Kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2021

Information från Kretslopp Sydost AB. Föredragande är VD Maria Schade och styrelseordförande Steve Sjögren (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information av VD Kalmar kommunbolag, Ulrick Hultmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokolljusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Perssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(S), överlämnad till ordförande i Kalmar Vatten AB Steve Sjögren (S): Hur stor ser risken ut att vi behöver utfärda bevattningsförbud i Kalmar kommun i sommar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia
Dahlberg (S) angående bidrag till studieförbundet ABF
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S): Vad görs, trots en pågående pandemi, för att bryta ensamheten för äldre som inte bor på särskilda boenden?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till kommunstyrelsens ordförande Johan Perssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(S) angående förtroende för socialnämndens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om Bostad först
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till ordförande i Kalmar Öland Airport AB Anders Andersson (C) om kostnader för flyglinjen till Frankfurt
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2g. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) angående SCB:s nya befolkningsprognos och den nya översiktsplanen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) om skogen vid Tallhagsskolan
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2i. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om att förlänga samrådstiden för översiktsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från kommunens revisorers ordförande Per Dahl (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Detaljplan för del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, hotell Ölandshamnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Driftsform för ny bad- och friskvårdsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Utökning av kultur- och fritidsnämndens samt kommunstyrelsens budgetram med anledning av utökad sommarlovsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Digitalisering av nämndprocessen i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Uppföljning av handlingsplaner och program 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Motion från Alexander Krasnov (KD) – Bostad först – en evidensbaserad metod mot hemlöshetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Motion från Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) om utökade föredragningar av kommunpolisen tillsammans med representant från ordningsvakter i anslutning till kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Motion från Lisa Jalmander (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) om Digitala föräldrautbildningar on-demandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021
Publicerad: 22 juni 2021