Vi är kvalitets- och miljöcertifierade

Kalmar kommun har sedan 2011 ett kommungemensamt ISO-certifikat. Nu är Kalmar första kommun som är certifierade enligt de nya ISO-standarderna; ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Överförmyndarverksamheten, Kunskapsnavet, Sydostjouren, Barnahus, ATV (Alternativ till våld), Familjecentraler samt Hjälpmedelscentralen samverkar med andra kommuner och Landsting, dessa omfattas i den mån vi styr denna verksamhet. Centralt i arbetet är ständiga förbättringar.

Exempel på vilken nytta vi har av ledningssystemet:

 • Nå våra mål
 • Ordning och reda
 • Större kännedom om den egna organisationen
 • Enhetligt arbetssätt i hela organisationen
 • Större brukarfokus
 • Gemensam bild av verksamheten
 • Ständiga förbättringar
 • Hjälp för nyanställda
 • Effektivisera och rationalisera
 • Granskar och ifrågasätter
 • Koll på lagkrav

Den 24 september 2016 mottog Kalmar tillsammans med sju andra städer de första Purple Flag certifikaten i Sverige. Certifikatet flaggar för att Kalmar är en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid.

Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller särskilda kriterier utifrån fem fokusområden; välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid.

De flesta punkterna i fokusområdena är redan en del av polisens, handelns och näringslivets arbetsuppgifter. Det arbetet med Purple Flag gör är att knyta samman alla aktörer så att de samarbetar och samverkar utifrån ett gemensamt mål och tydliga riktlinjer.

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat.

I certifieringsarbetet för Kalmar deltog representanter från Kalmar City, Hotellgruppen Kalmar, Restauranggruppen Kalmar, Polisen, Kalmar Läns Trafik, Affärshuset Kvasten och Kalmar kommun.


Kontakt