Kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2016

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats

2.1Interpellation från Inger Hilmansson (L)länk till annan webbplats
Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalråden Dzenita Abaza
(S), överlämnad till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Utvärdering
av förtur

2.3 Interpellation från Björn Brändewall (L)länk till annan webbplats
Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S): Vilka tog besluten om Salvelägret?

2.4 Interpellation från Jonas Lövgren (M)länk till annan webbplats
Interpellation från Jonas Lövgren (M) till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mattias Adolfson (S): Hur ser kommunens trädersättningsplan ut i
Kalmar?

2.5 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP)länk till annan webbplats
Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Anders Andersson (C): Tid att
höja våra klimatambitioner och göra vår transportsektor klimatneutral!

2.6 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till omsorgsnämndens ordförande
Michael Ländin (S): Bra IT-stöd - mer tid för omsorg

2.7 Interpellation från Inger Hilmansson (L)länk till annan webbplats
Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S): Öppenhet är alltid rätt!

3. Förslag till organisation för IT-frågorlänk till annan webbplats

4. Avgifter för privata bryggorlänk till annan webbplats

5. Godkännande av Kalmarsundsregionens renhållares (KSRR:s) delårsrapport efter
augusti 2016länk till annan webbplats

6. Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017 samt taxeföreskrifterlänk till annan webbplats
Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017 samt taxeföreskrifter 2017 för
Kalmarsundsregionens renhållare

7. Godkännande KSRR:s investering och byggnationlänk till annan webbplats
Godkännande av KSRR:s investering för byggnation av kontor och garage vid
Moskogens avfallsanläggning samt återvinningscentral vid Flygstaden

8. Riktlinjer ersättning till gode män länk till annan webbplats
Riktlinjer för ersättning till gode män för ensamkommande barn enligt lag
(2005:429) om god man för ensamkommande barn

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldrelänk till annan webbplats

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om Sportotek i Kalmarlänk till annan webbplats

11. Motion från Inger Hilmansson (L) – En väl förankrad organisationlänk till annan webbplats

12. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uppmärksamma och hedra våra veteranerlänk till annan webbplats

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att öka samverkan mellan kommun och
landstinglänk till annan webbplats

14. Valärendenlänk till annan webbplats

15. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats

2.8 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl
(V): Hur många använder e-fakturor?

2.9 Interpellation från Per Dahl (M)länk till annan webbplats
Interpellation från Per Dahl (M) till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Lasse Johansson (S): Anser du att betygsinflation är ett problem, vad ska i så
fall göras?