Kommunfullmäktiges sammanträde 22 februari 2021

Information av kommundirektör, Annette Andersson och VD:n för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmar Kommunbolag AB Ulrick Hultman, om Kalmar kommuns åtgärder under pandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(S): Beviljar kommunen extra (tillfälliga) assistanstimmar till de familjer som Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
behöver det vid skolstängning? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse
Johansson (S) om minskade barngrupper
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i socialnämnden Roger
Holmberg (S) härbärgesplatser/akutboendeplatser för hemlösa i Kalmar. Denna fråga utgick.

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ländin (S): Hur ser det ut med tillgången till syrgas och saturationsmätare inom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
äldreomsorgen i Kalmar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunalråd Dzenita Abaza (S) om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
hur det går med uppföljning av Trygghetsvandringarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Lillemor Marcus Jonsson (SD) till ordförande i
servicenämnden Johanna Petersson (C), överlämnad till ordförande
samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om belysningen i Ljusstaden
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2h. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till ordförande i socialnämnden Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S) om vad socialtjänsten gör för att stödja nattvandrande hemlösa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Thoralf Alfson ( - ) till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S) om antalet lediga bostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för stöd till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
föreningslivet med anledning av coronapandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för investeringsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
till föreningen Folkets hus i Lindsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att utveckla Kalmars räddningsvärn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Valärenden och 8. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) Hur många energismarta hus har byggts i Kalmar kommun? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i vatten- och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
miljönämnden Anna Thore (S) om hur man vet att åtgärderna i planen för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
fossilbränslefri kommun fungerar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Amanda Falk (L) till ordförande Kalmarhem AB Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S) om tillgängligheten i Kalmarhems bostadsbestånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsättning på ärende 2a:

2a. Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(S): Beviljar kommunen extra (tillfälliga) assistanstimmar till de familjer som Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
behöver det vid skolstängning? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Curt Gustafsson (SD) till ordförande i socialnämnden Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S) om att socialnämnden avstår från att yttra sig om detaljplanen för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
en del av Oxhagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 februari 2022
Publicerad: 24 februari 2021