Kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober 2019

Presentation av resultatet av invånardialogen, omvärldsanalys m.m. inför arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Föredragande: Elena Bäcklund, Hanna Gustafsson, Fanny Ramström och Carinna Soares de Sousa från samhällsbyggnadskontoret och Henrik Andersson från SWECO. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) om upprensning av gamla ÅVC i Tvärskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christoffer Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till Dzenita Abaza (S): Barnkonventionen blir äntligen svensk lag - men vad gör Kalmar kommun? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Christina Fosnes (M) till KIFAB:s ordförande Marianne Dahlberg (S): En trygg och säker skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Christina Fosnes (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Grundskolan - kostnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Järnvägen, järnvägsstationen och barriäreffekter för övrig trafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Detaljplan för del av fastigheten Stensö 2:3, T-bryggan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Utökad borgensram för HB Telemarken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
exploateringsavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti med Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
prognos för 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2019 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur hanterar vi att barnkonventionen blir lag 2020? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8h. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Dags för nytt program för privata utförare! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 29 oktober 2019