Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober 2019

Presentation av resultatet av invånardialogen, omvärldsanalys m.m. inför arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föredragande: Elena Bäcklund, Hanna Gustafsson, Fanny Ramström och Carinna Soares de Sousa från samhällsbyggnadskontoret och Henrik Andersson från SWECO.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) om upprensning av gamla ÅVC i Tvärskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christoffer Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till Dzenita Abaza (S): Barnkonventionen blir äntligen svensk lag - men vad gör Kalmar kommun?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Christina Fosnes (M) till KIFAB:s ordförande Marianne Dahlberg (S): En trygg och säker skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Christina Fosnes (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Grundskolan - kostnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Järnvägen, järnvägsstationen och barriäreffekter för övrig trafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Detaljplan för del av fastigheten Stensö 2:3, T-brygganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Utökad borgensram för HB Telemarkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer förlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
exploateringsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti medlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
prognos för 2019 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2019 för koncernen Kalmar Kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur hanterar vi att barnkonventionen blir lag 2020?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8h. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Dags för nytt program för privata utförare!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Publicerad: 29 oktober 2019