Kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober 2019

Presentation av resultatet av invånardialogen, omvärldsanalys m.m. inför arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föredragande: Elena Bäcklund, Hanna Gustafsson, Fanny Ramström och Carinna Soares de Sousa från samhällsbyggnadskontoret och Henrik Andersson från SWECO.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) om upprensning av gamla ÅVC i Tvärskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christoffer Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till Dzenita Abaza (S): Barnkonventionen blir äntligen svensk lag - men vad gör Kalmar kommun?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Christina Fosnes (M) till KIFAB:s ordförande Marianne Dahlberg (S): En trygg och säker skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Christina Fosnes (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Grundskolan - kostnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Järnvägen, järnvägsstationen och barriäreffekter för övrig trafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Detaljplan för del av fastigheten Stensö 2:3, T-brygganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Utökad borgensram för HB Telemarkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer förlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
exploateringsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti medlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
prognos för 2019 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2019 för koncernen Kalmar Kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur hanterar vi att barnkonventionen blir lag 2020?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8h. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Dags för nytt program för privata utförare!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 29 oktober 2019