Möten, handlingar och protokoll

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.

Hjälpmedelsnämnden

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullm...

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer....

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil...

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve...

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt...

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...

Valnämnden

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, va...

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden.