Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du möten, handlingar och protokoll från våra nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter

Hjälpmedelsnämnden

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Integration- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden för integration och arbetsmarknad

Landsbygdsnämnden

Nämnden ansvarar för Kalmar kommuns strategiska arbete med landsbygdsutveckling.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd upphörde maj 2023. Möten handlingar och protokoll fram till detta datum hittar du här

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.

Valnämnden

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, va

Vatten- och miljönämnden

Vatten- och miljönämnden ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. Utom vad gäller samhällsbyggnad

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar