Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april 2019

Information från Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Närvarokontroll och val av protokullsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Vad har gjorts för att rekrytera fler män i förskolan?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Dags att förstärka socialnämndens budget?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om centralt beläget P-hus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnads­ nämndens ordförande Mattias Adolfson (S), överlämnad till vatten-och miljönämndens ordförande Anna Thore (S), om biologisk mångfald och mera liv i Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Björn Brändewall (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Vad händer med ungdomarna om Navigatorskolan läggs ned?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Mika Kotanen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad arenan ska användas till?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om odlingslotter i ett grönt Kalmar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Information om årsredovisningen 2018 och möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Kalmar Kommunbolag och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Årsrapporter 2018 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Kalmar kommuns årsredovisning 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Revisionsberättelse för 2018, revisorernas granskning av årsredovisningen 2018 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Köp av del av fastigheten Namnerum 10:1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Exploateringsavtal för del av kvarteret Visiret, Svärdet m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Detaljplan för del av kvarteren Visiret och Svärdet m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Detaljplan för Vesholmarna 1 med flera fastigheter, Kalmarsundsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Detaljplan för del av Rinkaby 6:46 m.fl. Södra staden etapp 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Motion från Måns Linge (M) - Refill Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Motion från Magnus Jernetz Gustavsson (M)- Arbeta mer koncentrerat med tillgänglighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

21. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ärende 2h, fortsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Skogen brinner! länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Liselotte Ross (V), om droganvändning bland ungdomar i Kalmar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 10 september 2019
Publicerad: 30 april 2019