Kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni 2018

Inledning och närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Pelle Sederkvist (M) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S) angående konstgräset på Gasten IP och Fjölebro IP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Petra Gustafsson (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Hur kan det komma sig att det finns ärenden som har upp till 18 socialsekreterare? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Hur ska vi utveckla Tvärskog? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Inger Hilmansson (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Respekten för demokratiska processer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Seniorkortet - Inte för boende i Halltorp och Påryd? Frågan besvaras på nästa sammanträde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Fråga från Anna-Britt Weidsten (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Är utbetalningarna av försörjningsstöd i Kalmar jämställda? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till Johan Persson (S), överlämnad till Kalmar Öland Airport AB:s ordförande Anders Andersson (C): Finns det ekonomiska förutsättningar för Kalmar Öland Airport AB att nå målet, 50% flygbiobränsle till 2025? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) angående klimatförändringar och havsnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Godkännande av bildande av Kommunförbundet Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Exploateringsavtal för fastigheten Brandvakten 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Detaljplan för fastigheterna Brandvakten 7 och del av fastigheten Kvarnholmen 2:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Ändring av detaljplan för fastigheterna Tenngjutaren 3 och 14, Kvarnholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning i Kalmar, Rinkabyholm och Halltorp m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Begäran om extra medel till enskilda vägar 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Delårsuppföljning och prognos efter april 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Thoralf Alfsson (SD) om försäljning av kommunens fem Attefallshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Skapa bättre förutsättningar för innovation i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Motion från Jonas Lövgren (M): Öka valdeltagandet med en valbuss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Motion från Per Dahl (M): Hur kan vi förtroendevalda styra bättre? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Motion från Jonas Lövgren (M) om belysning av våra lekplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Kalmarsundsregionens Renhållares årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Återrapportering av verkställighet av kommun-fullmäktiges beslut 2015 och 2016 Länk till annan webbplats.

18. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Björn Brändewall (L) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Nya rön om bristande studiero i kommunens skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): "Botemedlet" för förskolans vistelsetider kan ge motsatt effekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) angående tandhälsa i Kalmar kommuns förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2018
Publicerad: 19 juni 2018