Kommunfullmäktiges sammanträde 14 december 2020

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Ulrick Hultman, VD Kalmar Kommunbolag, och Annette Andersson, kommundirektör, om läget med Covid-19 i Kalmar kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Linda Kotanen Hallbeck (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S), angående skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder mot afrikansk svinpest (ASF)? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till kommunalrådet Liselotte Ross (V): Hur mycket används Kalmars friskvårdsbidrag? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Carolina Almeborg (KD) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Får barn med NPF-problematik det stöd de behöver? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.?

2e. Interpellation från Måns Linge (M) till kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) om ordning för digitala möten i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. VA-taxa 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Taxor och avgifter 2021 gällande hushållsavfall för kommunalförbundet Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Föreskrifter om avfallshantering för kommunalförbundet Kretslopp Sydost omfattande Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Nya riktlinjer för uteserveringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) Digital tjänst för att öka barns och ungas inflytande i socialtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från ledamöterna i MP - Gör kommunens skog till en rejäl kolsänka och bevara den biologiska mångfalden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av Coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Samverkansavtal mellan Kalmar kommun och Kriminalvården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om klimatnödläge leder till upptrappning i klimatpolitiken? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) om att Kalmar behöver en ny serviceplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Max Troendlé (MP) till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om laddinfrastruktur för att nå målet om fossilbränslefri kommun 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om klimatnödläget och samhällsbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 15 december 2020