Kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2023

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och interpellationer

2a. Fråga från Ellinor Troli (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(S), överlämnad till kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Heimark Sjögren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(S), om text- och teckentolkade fullmäktigesammanträden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frågan behandlas vid senare sammanträde på grund av frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Micael Foghagen (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Petersson (C) om återbruk av lampstolpar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Martin Arvidsson (MP) till servicenämndens ordförande, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johanna Petersson (C), överlämnad till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S), om inköp från företag som svartlistats av Ukraina ska pausas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Olle Olson (M) till integration- och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
arbetsmarknadsnämndens ordförande Jenny Melander (S) om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
servicemedarbetare som ny yrkestitel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S) om vad Kalmar kommun gör för att motverka antisemitismen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen behandlas vid ett senare sammanträde på grund av behov av Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ytterligare handläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Mark Hammar (MP) till samhällsbyggnadsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Peter Akinder (S) om Kalmars gator är anpassade till extra långa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marie Simonsson (S) om att förhindra gängrekrytering i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet Liselotte Ross (V) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
om medarbetare ges möjlighet att bli kontaktade av HR genom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
medarbetarenkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till socialnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Roger Holmberg (S) om byte vid daglig verksamhet för individer med Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
intellektuell funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marie Simonsson (S) om fulla servrar drabbar tryggheten på Kalmars skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Peter Akinder (S) om tillgången på byggbara tomter för småhus i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmar och vad som görs för att stimulera byggandet av småhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till socialnämndens ordförande Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S) om hur socialförvaltningen arbetar för att hjälpa människor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
utsatta för sexköp och människohandel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m Interpellation från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johanna Petersson (C) om hur kvaliteten på kosten ska säkras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunchpaus

Kalmar Årets studentstad 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdelning av hedersgåva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Dahl ordförande för kommunens revisorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Kalmar kommuns mobilitetsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 VA-taxa 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Ansökan om fastställande av Södra Nybroåsens vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Nya investeringsramar för Kalmar Vatten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Hamntaxa 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Hemställan från direktionen för Räddningstjänsten Sydost om förlängning av ränte- och amorteringsfria lån och förlängning av nuvarande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Taxa för myndighetsutövning enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 Princip för uppräkning av avgifter för tillstånd och tillsyn gällande alkohol-, folköls-, tobaks-, nikotinfria tobaks- och receptfria läkemedelsärenden från och med 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11 Ändring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 Motion från Lisa Jalmander (M), Lotta Wahlmino (L), Christopher Dywik (KD) och Max Troendlé (MP) gällande remisshantering kring detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13 Motion från Liselotte Ammert (KD) och Patrik Olsen (M) om att personer med personlig assistans måste få påverka sin sysselsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Paus

14 Motion från KD om att det är dags för en uppförandekod för förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 Motion från Jonathan Sager (SD) om strategisk plan mot hedersrelaterat våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16 Motion från Lillemor Marcus Jonsson (SD) om att ta fram en kommunal strategi för att motverka barnäktenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17 Motion från Mia Luäng (SD) om parkeringsplatser för gravida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18 Motion från Jonathan Sager (SD) om att utlokalisera kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 19 december 2023