Kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj 2020

Redovisning av den pågående stationsutredningen. Föredragande: Christer Olsson, samhällsbyggnadskontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ländin (S): Hur Coronasäkrar vi Kalmars äldreboenden? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Petersson (C): Papperskorgar och askkoppar - ett måste för ett vackrare och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
tryggare Kalmar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KO) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johansson (S): Hur lär sig skolorna av varandras läxor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Annika Carlsson Wistcdt (MP) till kommunalrådet Ingemar
Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse
Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism?
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2e. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Peter Akinder (S): Hur sker arbetet med PFAS i Kalmar kommun? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Försäljning av fastigheten Hemvärnet 1 till Kalmarhem AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Detaljplan för fastigheten Vångerslät s:1, 7:87, med Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
flera (Mogatan), Läckeby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Taxor för schaktarbeten och återställningsarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) om ny vänort i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rumänien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om hälsosamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
på arbetstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Petra Gustafsson (SD) om ökade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
matupplevelser i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Petra Gustafsson (SD) och Mika Kotanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(SD) om att utreda om det finns ett intresse för en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
fritidsgård/lokal med inriktning mot e-sport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Petra Gustafsson (SD) och Micael Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Foghagen (SD) om att inrätta en kulturarvsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Max Troendlé (MP) om handlingsplan för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
att nå målet om nettonollutsläpp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Medborgarförslag om att vår gemensamma livsmiljö är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
hotad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Årsredovisning 2019 Kalmarsunds Gymnasieförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Redovisning av motioner och medborgarförslag som Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ännu inte besvarats 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Uppföljning av handlingsplaner och program 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 26 maj 2020