Kommunfullmäktiges sammanträde 28 september 2020

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ordföranden för kommunens revisorer Per Dahl (M) har ordet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): När kan fullmäktige behandla ett program för uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2019-2022?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S): Vilka åtgärder görs från kommunens sida för att identifiera och straffa de skyldiga och på lång och kort sikt förebygga och stävja skadegörelse, klotter, hot och droghandel? Frågan kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2c. Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Ska inte kommunen följa de regelverk som gäller för avstånd från handikapparkering till entrén?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism? Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2e. Interpellation från Måns Linge (M) till kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) om ordning för digitala möten i Kalmar kommun.Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om odlingslotterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om hur socialtjänsten säkerställer att rätt identitet finns hos de som uppbär försörjningsstöd eller andra insatser från socialtjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), överlämnad till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om nedskräpning vid miljöstationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Max Troendlé (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Är kostnaderna för det ekonomiska biståndet för låga?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Beslut att bekräfta ingången borgensförbindelse,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
regressavtal samt garantiavtal med Kommuninvest ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Ändring i lokala ordningsföreskrifter i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
gällande att tillåta hundar på begravningsplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Revidering av plan- och bygglovstaxa med mät- ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
karttaxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Parkeringsavgifter på den tillfälliga parkeringsplatsen ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Snurrom (fastigheten Kläckeberga 10:1)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Motion från Christina Fosnes (M) och John Wahlgrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(M) om att Kalmar behöver en ny simhalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Christopher Dywik (KD) och Alexanderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Krasnov (KD) om stärkt samarbete för bättrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
missbruksvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Motion från Thoralf Alfsson (-) angående översyn avlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
riktlinjer för parkering i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 8 oktober 2020