Kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars 2021

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om minskade barngrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Lisa Jalmander (M) till kommunalråd Dzenita Abaza (S) om hur kommunen hjälper och skapar möjligheter för de elever som inte kan fullfölja Vux, Lärvux och SFI?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om läkemedelsdelegation inom Kalmar kommun Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2d. Fråga från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i servicenämnden Johanna Petersson (C) om hur det går med ”Håll Kalmar rent”?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S): Finns det tillräckligt med härbärgesplatser i Kalmar idag där hemlösa kan komma in och värma sig både dagtid och nattetid?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om sprinklers på särskilda boenden Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2g. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L), till kommunstyrelsens ordförande Johanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Persson (S), överlämnat till kommunalråd Ingemar Einarsson (C) om ödehuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S) om vilka åtgärder görs från kommunens sida för att förebygga och stävja ytterligare droghandel och stenkastning mot ordningsvakter och bilar i kommunen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Lillemor Marcus Jonsson (SD) till ordförande i servicenämnden Johanna Petersson (C), överlämnad till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om belysningen i Ljusstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Denna interpellation flyttades och behandlades som sista ärende

2k. Interpellation från Susanne Eliasson (M), till ordförande i utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om tidiga varningssignaler att på att elever riskerar att inte fullfölja sin skolgånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Per Dahl, ordförande för kommunens revisorer, redogör för granskningar gjorda av kommunens revisorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Koncernbudget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023, Kalmar kommunkoncernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Fördelning av det förstärkta statliga stödet till skolväsendet (”skolmiljarden”)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Utökad borgensram för HB Telemarkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Tilläggsavtal till exploateringsavtal för kv Bergkristallen 2 m fl, Oxhagen – ”Bättre förutsättningar för Oxhagens fortsatta utveckling”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Exploateringsavtal för kv Bergkristallen 2 m fl samt Överenskommelse om dagvattenpark, Oxhagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Detaljplan för kvarteret Bergkristallen 2, Topasen 1, del av Oxhagen 2:1 med fleralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Förvärv av fastigheten Skärbrädan 3 i Lindsdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Försäljning av fastigheten Rapsen 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Hantering av utbildningsstöd med anledning av Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Motion från Petra Gustafsson och Curt Gustafsson (SD) Införa språktest för personal inom omsorg och LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ärende 13. Fortsättning efter pauslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Motion från Petra Gustafsson och Micael Foghagen (SD) om att kommunfullmäktiges sammanträden utlokaliseras två gånger om åretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Motion från Petra Gustafsson och Curt Gustafsson (SD) Kalmar behöver en rättvisande statistik för en bättre ekonomisk integrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av Coronaviruset - beslut om förlängninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2l. Interpellation från Amanda Falk (L) till ordförande i socialnämnden Rogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Holmberg (S): Hur ser planeringen ut för arbetet med kompiskortet?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2m. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S), överlämnad till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S): Hur använder utbildningsförvaltningen möjligheten till cykelgata i arbetet för bättre skolvägar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2n. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johan Persson (S) om att anordna en folkfest efter pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2o. Interpellation från Susanne Eliasson (M), till kommunalråd Dzenita Abaza (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
om vuxenvandringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnat till kommunalråd Liselotte Ross (V) om barns psykiska ohälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Publicerad: 30 mars 2021