Kommunfullmäktiges sammanträde datum

Redovisning av ärendet detaljplan för södra Fredriksskanslänk till annan webbplats

1. Minnesord för Jan-Erik Arvidsson. Inledning. Närvarokontroll och val av
protokollsjusterarelänk till annan webbplats

2.1 Fråga från Christoffer Dywik (KD)länk till annan webbplats
Fråga från Christoffer Dywik (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S):
Vilken introduktion får nyanlända egentligen?

2.2 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mattias Adolfson (S): Blir det någon bensinmack i Ljungbyholm?

2.3 Interpellation från Inger Hilmansson (L)länk till annan webbplats
2.3 Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza
(S): Frivilliga, en ovärderlig resurs

2.4 och 2.7 sammanslagna. Interpellationer från Carl-Henrik Sölvinger (L) och Bengt-Olof Roos (KD)länk till annan webbplats
Interpellationerna 2.4 och 2.7 sammanslagna. Interpellationer från
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Bengt-Olof Roos (KD) till omsorgsnämndens
ordförande Michael Ländin (S): Angående konsekvenserna och effekterna av stängda vårdplatser på länets sjukhus

2.5 Interpellation från Kajsa Hedin (M)länk till annan webbplats
Interpellation från Kajsa Hedin (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael
Ländin (S): Varför har Bärnstensborna klippningsförbud?

2.6 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP)länk till annan webbplats
Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mattias Adolfson (S), överlämnad till ordförande i Kalmar Vatten AB
Steve Sjögren (S): Bra dagvattenhantering ger ett renare Kalmarsund

2.9 Interpellation från Måns Linge (M)länk till annan webbplats
2.9 Interpellation från Måns Linge (M) till servicenämndens ordförande
Ingemar Einarsson (C): Angående trafiksituationen vid Tullbroskolan

3. Detaljplan för södra Fredriksskans, del av fastigheten Malmen 2:3 m.fl.länk till annan webbplats

4. Detaljplan för Barlastholmen, fastigheterna Kvarnholmen 2:6 och Oljefabriken 3
m.fl.länk till annan webbplats

5. Detaljplan för del av fastigheten Norrliden 2:13, förskola i Norrliden (bordlagt
ärende)länk till annan webbplats

6. Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskaplänk till annan webbplats

7. Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar kommunlänk till annan webbplats

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler smaka på vår mat - erbjud
matlådorlänk till annan webbplats

9. Delårsrapport januari - augusti 2016 med prognos för 2016länk till annan webbplats

10. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar
Kommunbolag ABlänk till annan webbplats

11. Valärendenlänk till annan webbplats

12. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats

2.10 Interpellation från Max Trondlé (MP)länk till annan webbplats
Interpellation från Max Trondlé (MP) till servicenämndens ordförande Ingemar
Einarsson (C): När får vi fler cykelparkeringar i centrum?