Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid:

Måndag 31 januari 2022 kl 11.00

Plats:

Presidiet närvarar i KS-salen. Övriga deltar digitalt.

Kommunfullmäktige 20 december 2021

Justerat:

4 januari 2022

Anslaget sattes upp:

4 januari 2022

Anslaget tas ned:

27 januari 2022

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 december 2021

Justerat:

5 januari 2022

Anslaget sattes upp:

7 januari 2022

Anslaget tas ned:

31 januari 2022

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 januari 2022

Justerat:

20 januari 2022

Anslaget sattes upp:

21 januari 2022

Anslaget tas ned:

14 februari 2022

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 19 januari 2022

Justerat:

19 januari 2022

Anslaget sattes upp:

20 januari 2022

Anslaget tas ned:

11 februari 2022

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Sekretessärenden

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 4 januari 2022

Justerat:

4 januari 2022

Anslaget sattes upp:

5 januari 2022

Anslaget tas ned:

27 januari 2022

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 19 januari 2022

Justerat:

19 januari 2022

Anslaget sattes upp:

20 januari 2022

Anslaget tas ned:

11 februari 2022

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden 11 januari 2022

Justerat:

11 januari 2022

Anslaget sattes upp:

12 januari 2022

Anslaget tas ned:

4 februari 2022

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Beslut om nya styrande dokument:

Kommunfullmäktige har den 20 december 2021 beslutat om följande styrande dokument:

§ 228 VA-taxa 2022

§ 229 Taxor och avgifter 2022 gällande hushållsavfall för kommunalförbundet Kretslopp Sydost

§ 230 Taxa för Kalmar Hamn AB

§ 231 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentliga platser

§ 232 Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden 2022

§ 234 Stadsmiljöprogram för Kvarnholmen

§ 238 Plan för samverkan och åtgärder för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism i Kalmar kommun 2018–2025 - revidering

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla den 4 januari . Sista dag för att överklaga besluten är den 27 januari 2022.

De nya dokumenten finns att läsa på kommunens hemsida: www.kalmar.se

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - KDT 660

Ursprunglig uppställningsplats
Söderportsgatan på parkeringen vid södra kyrkogården.

Publicerad
2022-01-24

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2022-513

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - LEP 619

Ursprunglig uppställningsplats
Dahmska vägen 6 i Kalmar kommun

Publicerad
2022-01-24

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2022-119

Kungörelse:

Följande fordon enligt bifogad "maskat" protokoll har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Cykelparkeringskontroll på Kvarnholmen

Ursprunglig uppställningsplats
Enligt bifogad protokoll

Publicerad 2021-11-18

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-6630

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - WJY 435

Ursprunglig uppställningsplats
På gata intill Ledungsvägen 7 (Coop Funkabo)

Publicerad
2021-11-22

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-6747

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Nyheter

Evenemang