Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunfullmäktige 15 juni 2020

Justerat:

29 juni 2020

Anslaget sattes upp:

30 juni 2020

Anslaget tas ned:

22 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2020

Justerat:

24 juni 2020

Anslaget sattes upp:

25 juni 2020

Anslaget tas ned:

17 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 86

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 16 juni 2020

Justerat:

24 juni 2020

Anslaget sattes upp:

25 juni 2020

Anslaget tas ned:

17 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad 29 maj 2020

Justerat:

18 juni 2020

Anslaget sattes upp:

18 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 16 juni 2020

Justerat:

25 juni 2020

Anslaget sattes upp:

26 juni 2020

Anslaget tas ned:

20 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 17 juni 2020

Justerat:

22 juni 2020

Anslaget sattes upp:

23 juni 2020

Anslaget tas ned:

15 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:Samhällsbyggnadsnämnden 17 juni 2020

Justerat:

24 juni 2020

Anslaget sattes upp:

24 juni 2020

Anslaget tas ned:

16 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 17 juni 2020

Justerat:

18 juni 2020

Anslaget sattes upp:

18 juni 2020

Anslaget tas ned:

10 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Servicenämnden 17 juni 2020

Justerat:

24 juni 2020

Anslaget sattes upp:

25 juni 2020

Anslaget tas ned:

16 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Avser protokoll med omedelbar justering.

Socialnämnd 16 juni 2020

Justerat:

18 juni 2020

Anslaget sattes upp:

18 Juni 2020

Anslaget tas ned:

10 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 24 juni 2020

Justerat:

24 juni 2020

Anslaget sattes upp:

25 juni 2020

Anslaget tas ned:

17 juli 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 6 juli 2020

Justerat:

6 juli 2020

Anslaget sattes upp:

6 juli 2020

Anslaget tas ned:

28 juli 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 24 juni 2020

Justerat:

29 juni 2020

Anslaget sattes upp:

29 juni 2020

Anslaget tas ned:

21 juli 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 16 juni 2020

Justerat:

25 juni 2020

Anslaget sattes upp:

25 juni 2020

Anslaget tas ned:

16 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Fullständigt protokoll för nämndsammanträdet den 29 maj.

Kalmar kommuns revisorer 16 juni 2020

Justerat:

25 juni 2020

Anslaget sattes upp:

26 juni 2020

Anslaget tas ned:

18 juli 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

KUNGÖRELSE: "Kommunal plan för räddningsinsats"

Härmed meddelas att Kalmar kommun har tagit fram en "Kommunal plan för räddningsinsats".

Kalmar kommuns plan för räddningsinsats är en översikt för Kalmar brandkårs insatsplanering för anläggningar som klassas som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, samt anläggningar som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det.

Kommunal plan för räddningsinsatspdf

Synpunkter senast 1 augusti 2020

Just nu pågår en granskning av Kalmar kommuns plan för räddningsinsats. Under granskningen kan parter som är särskilt berörda komma med skriftliga synpunkter.

Synpunkter e-post: raddning@kalmar.se

Synpunkter post: Kalmar brandkår, Box 150, 392 32 Kalmar

Mer information eller frågor?

Vill du ha mer information eller har någon fråga kan du kontakta Kalmar brandkår på telefon: 0480-45 75 10 eller e-post: raddning@kalmar.se

Kalmar den 1/7–2020
Kommunledningskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader för-flutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte av-hämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste äga-ren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kom-munen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

SFK 200 Torsåsgatan 5 (Spelefanten) SBN 2020/0507

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 24/6 -20

Samhällsbyggnadskontoret

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader för-flutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte av-hämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste äga-ren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kom-munen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

UDD 814 Amerikavägen i Kalmar kommun SBN 2020/0461

RAR 128 Svinö Kalmar kommun SBN 2020/0463

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 1/6-2020

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader för-flutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte av-hämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste äga-ren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kom-munen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

WMX 728 P-platsen, Stationsvägen (Prsssbyrån) i Kalmar.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 21/4–2020

Samhällsbyggnadskontoret.

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang