Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni

 Information om Kalmar kommuns arbete för att för att minska övergödningen i Östersjön (Race for the Baltic) – Karin Löfström, kommunledningskontoret länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om samrådsbeslut: Detaljplan för verksamhet vid Snurrom (Norden och Modig) - Birgit Endom, samhällsbyggnadskontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.1 Öppna frågor från Allan Johanssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna frågor från Allan Johansson till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Kommer Kalmar äntligen att ställa upp i år i Access City Award (EM i tillgänglighet) och börja förverkliga medborgarförslag jämte kommunstyrelsens beslut från 2012 efter mer än 5 år (genom att från 2017 delta i och lära av den europeiska funktionshinderstrategin)?

2.2 Fråga från Björn Brändewall (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga från Björn Brändewall (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Kommer Kalmar FF verkligen att hyra arenan i 50 år?

2.3 Fråga från Björn Brändewall (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga från Björn Brändewall (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Undanhållandet av rapport om hotell i Ölandshamnen

2.4 Fråga från Christopher Dywik (KD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga från Christopher Dywik (KD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Språket är nyckeln till integrationen

2.5 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Mikroplaster i Kalmarsund - ett växande problem?

2.6 Interpellation från Christina Fosnes (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Christina Fosnes (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Transport av avliden

3. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4.Detaljplan för kvarteret Stensö 2:106 (Stensö camping)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Utökad borgensram för Kalmar Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning, Boda och Lyckhultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Godkännande av kommunalförbundet Kalmarsundsregionens renhållares (KSRR) köp av andel i Törneby solcellsparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Reviderade riktlinjer för kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Redovisning av uppdrag om att pröva och utvärdera hyresupphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Delårsuppföljning och prognos efter april 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Motion från Måns Linge (M) om att kranmärka Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Motion från Max Troendlé (MP) om cykelkörkort till skoleleverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Motion från Inger Hilmansson (L) om tillträde till både stad och havlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Motion från Max Troendlé (MP) om grön våg för Kalmars cyklisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Motion från Max Troendlé (MP) om bussprioritering i ett modernt Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning och revisionsberättelse för 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Kalmarsundsregionens Renhållares årsredovisning och revisionsberättelse för 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.7 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S), överlämnad till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Fler kulturresor till Kalmar!

2.8 Interpellation från Inger Hilmansson (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Sponsorer och samarbetssamtal

2.9 Interpellation från Max Troendlé (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om ränteutvecklingen

2.10 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Fungerar inköpen inom omsorgen?

2.11 Interpellation från Inger Hilmansson (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Lån med villkor?

2.12 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Framtidens vattenförsörjning