Kommunfullmäktiges sammanträde 26 april 2021

Information från Thomas Bergfeldt och Carolin Svensson, Kalmar Vatten AB, om nya Kalmarsundsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information, av kommundirektör, Annette Andersson och VD:n för Kalmar Kommunbolag AB Ulrick Hultman, om Kalmar kommuns åtgärder under pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parentation och tyst minut för Stig Perssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om läkemedelsdelegation inom Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om skötseln av fruktlundarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Marianne Dahlberg (S) om skulpturerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S). Frågan behandlas vid nästa sammanträde.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om sprinklers på särskilda boendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågorna 2f och 2g besvaras gemensamt 2f. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga från Fredrik Sjömar (KD), till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om vad som ska göras för att stoppa nedläggningen av Bromma flygplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Fråga från Micael Foghagen (SD), till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om vad som ska göras för att stoppa nedläggningen av Bromma flygplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Fråga från Patrik Olsen (M) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om rutiner för tilläggsskyltar vid skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunalråd Liselotte Ross (V) om att förbättra tillgängligheten till familjerådgivningen Frågan besvaras vid ett senare tillfälle.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Marianne Dahlberg (S) om hur föreningar/studieförbund som får kommunala bidrag granskaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Information om Kalmar kommuns årsredovisning 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Årsrapporter 2020 från Kalmar Kommunbolag och de majoritetsägda bolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Kalmar kommuns årsredovisning 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Ändring i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Start av försäljning av KIFAB i Kalmar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Revisionsberättelse för 2020, revisorernas granskning av årsredovisningen 2020 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Försäljning av Kvarnkullen 2 och Stammen 2 till Jaktbacken nr 4 ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Köp av del av Västerslät 5:1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 2019–2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Tillköp av Sommarlovsbiljett 2021 för skolungdomar i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av Coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Motion från Måns Linge (M) om att utreda förutsättningarna för inrättandet av en extern och oberoende mottagningsfunktion för visselblåsarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om lärares möjlighet till fortbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2l. Interpellation från Patrik Olsen (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om elinfrastruktur och laddstolpar för elbilarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2m. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Finns det några alternativ till mer flygande för att få flygplatsbolagets ekonomi i långsiktig balans?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 27 april 2021