Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, trafikplanering, markupplåtelser, lantmäterimyndigheten och geografisk information samt bostadsanpassning.

Övergripande mål

Vi ska bidra till att Kalmar utvecklas till en kraftfull motor i regionen som erbjuder fler bostäder och möjliggör fler invånare och arbetstillfällen, där hela kommunen växer och utvecklas, där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är viktiga drivkrafter.

Vårt arbete ska präglas av allas lika värde, rättigheter och skyldigheter.

Vår verksamhet skall präglas av god kvalité och bemötande, service och tillgänglighet.

Tidigare protokoll samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil