Kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022

10.15. Pernilla Printz och Marie Strålman från Kvinnojouren håller ett utbildningspass om att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och interpellationer

2a. Fråga från Curt Gustafsson (SD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Maia Dahlberg (S) om en träningsbana för mountainbike på Stensö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Lillemor Marcus Jonsson (SD) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lasse Johansson (S) om hur Kalmar kommun hanterar ändring i skollagen om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
förskoleplats som syftar till att motverka utanförskap och framtida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
socioekonomisk segregation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S) om arbetet med register för motioner och medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kommer att fortsätta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Olle Olson (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S) om företagsklimatet i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
om mötesplatserna i Oxhagen, Norrliden och Berga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till socialnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Roger Holmberg (S) om sysselsättning för de som omfattas av LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdelning av hedersgåvor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens revisorers ordförande Per Dahl har ordet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ajournering för val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress för perioden 2023-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Finanspolicy med finansiella riktlinjer för Kalmar kommunkoncern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Skattesats 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Revidering av förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Inlösen del av pensionsskuld (del under utbetalning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Ändringar i verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Reglemente för nämnden för integration och arbetsmarknad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Tillägg i socialnämndens reglemente om övertagande av huvudmannaskapet för den psykosociala delen av ungdomsmottagningen i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut under 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
om vilka mål som finns för kommunens arbete med ordningsvakter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till socialnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Roger Holmberg (S) om familjehem och HVB-placeringar inom eller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
utom kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S) om den demokratiska processen i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lasse Johansson (S) om vad som görs för att minska sjukfrånvaron bland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmars lärare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Amanda Falk (L) till socialnämndens ordförande Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S) om hur kommunens arbete ser ut för att tillförsäkra att allt fler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
som utsatt eller riskerar att utsätta en närstående för våld erbjuds stöd och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
behandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S) om hur kommunen arbetar med ekonomistyrning som Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
stimulans för att skapa en effektiv och framåtlutad organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till vatten- och miljönämndens
ordförande Anna Thore (S) om kommunens miljöpeng ska gå till
religionsundervisning. Interpellationen besvaras i januari.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 27 februari 2023
Publicerad: 30 november 2022