Domherren 6 (Esplanaden), Malmen.

Illustrationen visar ett exempel på hur den tilltänkta volymen kan komma att se ut. Bild: Atrio Arkitekter

Varför

Planområdet ligger i ett centralt läge med närhet till service, kultur och goda kommunikationer. I översiktsplanen ingår planen inom det område som kallas för Kalmar innerstad. En riktlinje för innerstaden är att den ska stärkas genom förtätning, med både bostäder och service.

Vad

Planen innebär att ett hus med ungefär 6 lägenheter kan byggas. Den nya byggnaden placeras mot gaveln på Esplanaden 16A.

Området har höga kulturhistoriska värden. På grund av detta regleras byggnadens placering, höjd och till viss del utformning. Även befintlig bebyggelse regleras i planen, för att kunna skydda byggnadernas kulturvärden.

Parkeringsplatser för bil och cykel, till boende och besökande, anordnas främst på innergården. På grund av platsbrist på innergården finns det möjlighet till parkeringsavtal på annan plats. Detta anses som en rimlig konsekvens för att göra det möjligt med bostäder i så pass centralt läge.

När

Detaljplanen antogs i Samhällsbyggnadsnämnden, 2023-11-23 § 210.
Detaljplanen fick laga kraft 2023-12-22.

Klicka här för att se en presentation över planförslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (nya häktet, före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Svalan 6 samt del av Svalan 20 och Malmen 2:2

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 januari 2024
Publicerad: 6 december 2022