Skärgårdsparken

Skärgårdsparken, dekorationsbild

Skärgårdsparken innefattar grönområdena utmed Västra sjön, mellan Stensö och Boholmarna.

Kalmar kommun har satsat cirka 7,8 miljoner kronor på att både upprusta och utveckla före detta Salvehuset samt området till ett friluftsområde. Utöver det har länsstyrelsen beviljat cirka 1,2 miljoner kronor av lokala naturvårdssatsningar (LONA). Detta har använts till utvecklingsplan, dialog, information, skyltning samt åtgärder som utvecklar ekosystemtjänster och tillgänglighet till naturen i husets närområde.

Under processen har önskemål och idéer om hur området kan utvecklas samlats in via dialoger med föreningslivet, barn, grannar och arrendatorer. Det har även arrangerats workshops med tjänstepersoner från olika förvaltningar och bolag samt med olika kommunala råd.

Ett friluftsområde för alla

Utvecklingsarbetet i Skärgårdsparken är långsiktigt och pågår i ett 150 hektar stort område, kopplat till bland annat Kalmar dämme, Södra Utmarken och hagmarken däremellan. Området ska vara en mötesplats för friluftsvänner och skyltas som ett friluftsområde. Det ska vara en plats där rekreation och naturvärden på ett hållbart sätt samspelar med de tekniska anläggningar som finns i området. Området ska även vara fortsatt tillgängligt för skötsel och underhåll av dämmets tekniska anläggningar och för jordbrukande och bete i nuvarande omfattning.

I Skärgårdsparken ska olika intressen som vandring, cykling, ridning och fågelskådning kunna mötas. Naturen i husets närområde har rustats och utvecklats för att främja biologisk mångfald och naturpedagogik. Området ska i större utsträckning bli lämplig att använda i utbildningssyfte och för skolutflykter. I utvecklingsprocessen har även tillgänglighet varit i fokus, att det ska vara möjligt att ta del av omgivningarna både till fots och på hjul. En slinga genom olika naturkaraktärer samt paviljonger och grillplatser kan nu nås med rullstol i omgivningarna nära Naturens hus.

Genomförda insatser år 2022 – sommaren 2024

 • Under 2022 beslutade kommunen att rusta upp gamla Salvehuset för att skapa möteslokalen Naturens Hus och tillgodose service med vatten och wc för friluftsbesökare.
 • Därefter startade första utvecklingsetappen med röjning, naturåtgärder, tillgängliggörande av stigar och skyltning av MTB-leder.
 • Vid Kalmar dämme anlades hundrastgård, fruktlund, pulkabacke och ridyta.
 • Flera av stigarna i våtmarksområdet samt paviljonger och grillplatser har fått förbättrad framkomlighet för att bli tillgängliga för besökare med rullstol och barnvagn.
 • Tre promenadslingor har skyltats genom varierade naturmiljöer.
 • Det har skapats en tydligare entré och ökad trygghet i entréområdet genom att anlägga belysning och plantering på parkeringen.
 • Området har fått utökad tillgång till väderskydd och grillplatser.
 • Arbete har påbörjats med att skapa inspirerande miljöer för naturlek för att locka barngrupper och familjer.
 • Området har kompletterats med anläggningar som gynnar biologisk mångfald med hjälp av ängar, biparadis, insektshotell och odling.
 • Under våren 2024 påbörjades renoveringen av det gamla Salvehuset och gårdsmiljön för att stå färdig till sommaren 2024.

Återstående planerade insatser under 2024 och framöver

I höst planeras:

 • återställningsarbeten samt att förbättra tillgängligheten ytterligare och förtydliga information och skyltning av områdets natur.
 • färdigställa miljöer för utepedagogik, naturlek och odling.
 • anläggning av frisbeebana vid Södra Utmarken
 • ny sträckning av Kalmarsundsleden utmed Västra sjön förbi reningsverket