Nya flerbostadshus i Norrgård

Illustrationsplan över detaljplaneområdet

Illustrationsplan över detaljplaneområdet

Just nu!

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2024-05-31 – 2024-06-28. Vi vill ha in dina skriftliga synpunkter senast den 28 juni 2024. Du kan lämna dina skriftliga synpunkter via e-post eller post.

E-post:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten
Box 611
391 26 KALMAR

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 10 juni 2024, kl. 17.00-18.30. I ​​​​​​​KS-Salen, på Östra Sjögatan 18. Stadshuset våning 2. OBS! Lokal ändrat från tidigare Rådhussalen.

Föranmälan till mötet sker senast den 7 juni 2024, via e-post till Hanna.maleus-larsson@kalmar.se


Klicka här för att se en presentation över förslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till ny detaljplan för Svalan 6, samt del av Svalan 20 och Malmen 2:2.

Varför

Planområdet lokaliseras i centrala Kalmar där det finns tillgång till goda kollektiv och service möjligheter i närområdet. Förslaget till den nya detaljplanen genomförs i syfte att möjliggöra för en komplettering av bostäder i ett centralt läge i Kalmar tätort.

Planförslaget undersöker möjligheten att bygga bostadshus i området. Nuvarande användning består av en gräsyta med några större träd och som till stor del inte är lättåtkomligt för medborgare.

Vad

Boende får nära till olika målpunkter som arbets- och studieplatser samt service och rekreationsområden.

Planförslaget möjliggör för bostadshus som efterliknar andra byggnader i området och kommer möjliggöra för ungefär 100 nya bostäder. Infarten till området kommer ske mellan Monte Cavallo och Villan på Svalan 6. Infarten kommer leda till ett underjordiskt garage där parkering för boende kommer finnas. Det kommer även finnas begränsade möjligheter för parkering mellan byggnaderna. I den västra delen av planområdet tillåts byggnader på upptill 17 meter i nockhöjd tillsammans med en minsta takvinkel på 15 grader. Detta möjliggör byggnader på fyra våningar tillsammans med en vindsvåning. I förslaget illustreras tre huskroppar som ska efterlikna grannfastighetens byggnader i höjd. Uppdelningen av byggnaden ger släpp mellan huskropparna mot gatan som möjliggör för ljusinsläpp och siktlinjer.

I det östra delen och hörnet av planområdet tillåts en högre byggnad på 26 meter i nock. Byggnaden efterliknar byggnadens höjd som finns på andra sidan Norra Vägen samt byggnaderna ner mot Erik Dahlbergs väg.

När

Detaljplanen är nu ute på samråd under perioden 2024-05-31 – 2024-06-28.
Detaljplanen beräknas komma ut på granskning under 4:e kvartalet 2024

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (nya häktet, före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 juni 2024
Publicerad: 31 maj 2024