Kulturkvarteret - att vardagsrum för alla människor

Kulturkvarteret i Kalmar

Kulturkvarteret ska utvecklas på Sveaplan och Tullslätten. Det nya kulturkvarteret blir en viktig länk mellan Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafik.

Biblioteksverksamheten ska flytta in i före detta posthuset och får entréer både mot Esplanaden och mot Postgatan. Det nuvarande bibliotekshuset kommer därefter att byggas om så att kulturskolan och öppna förskolan Måsen kan flytta in där. Det kommer även att bli en multisal för en publik på 300 personer samt lokaler för skapande verksamhet, föreningar och administration. Det ska också finnas café- och enklare restaurangverksamhet. I kvarteret kommer även det gamla gymnastikhuset och Bernhardinaskolan ingå.

Då kvarteret består av flera olika hus vill vi mellan husen skapa en utemiljö som inbjuder till kulturella verksamheter och upplevelser. Vi kommer även att arbeta vidare med att skapa en attraktiv parkmiljö ned mot Systraströmmen.

Kulturkvarteret i Kalmar

Kulturkvarteret ska bli en självklar mötesplats mitt i Kalmar, för alla människor, i alla åldrar, året runt. En plats som pulserar av liv och engagemang, som bjuder på upplevelser, kunskap och samtal och som låter människor vara kreativa, delaktiga och synliga. Kulturkvarteret ger energi, framtidstro och identitet och öppnar nya och spännande dörrar mot välden och in mot oss själva.

Vad händer i projektet?

I före detta Posthuset har fastighetsägaren Klövern påbörjat rivning av interiören för att förbereda ombyggnationen till bibliotek. Under hösten 2018 har projektering av ombyggnationen pågått och efter årsskiftet kommer ombyggnationen att starta och beräknas vara klar till sommaren 2020. Därefter ska biblioteket möbleras upp och verksamheten flytta dit.

I det befintliga biblioteket har kommunen undersökt de akustiska förutsättningarna för att på bästa sätt kunna skapa bra lokaler för kulturskolans repetitions- och undervisningsrum. En upphandling av byggentreprenaden ska ske i slutet av 2019. Ombyggnationen påbörjas kvartal två 2020 och beräknas vara klar höst 2021.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 16 augusti 2019
Publicerad: 9 maj 2017