Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planområde Pantern 5, 7 och 8.

Varför?

Ett planbesked finns från 2015 där fastighetsägare för Pantern 8 önskar en ny detaljplan för att kunna genomföra avstyckning och försäljning av en del av sin fastighet. Samtliga fastighetsägare önskar även att utveckla sina verksamheter. Fastigheterna är belägna i gamla industriområdet som enligt beslutat underlag i den översiktliga planeringen ska omvandlas till en blandad och modern stadsdel. Kommunen har gjort bedömningen att det är möjligt att gå före med en begränsad detaljplan för Pantern 5, 7 och 8 i den västra delen av området. Planläggning av övriga delar av gamla industriområdet bör dock invänta en fördjupad översiktsplan för att kunna planera områdets utveckling i en helhet. Detaljplanen följer översiktsplanens intentioner.

Vad?

Detaljplanen möjliggör för en utveckling av de befintliga fastigheterna Pantern 5, 7 och 8 genom en ändrad markanvändning till kontor och verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, samt en ökad byggrätt. Den nya detaljplanen ger möjlighet till en högre bebyggelse i fyra våningar och mindre mark som inte får bebyggas. Fastigheten Oxhagen 2:2 planläggs som naturmark med plats för fördröjningsmagasin som kan hantera det tillkommande dagvattnet i samband med genomförandet av detaljplanen. Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

När?

  • Samråd: 23 jun – 16 aug 2021
  • Granskning: 20 december 2021 - 17 januari 2022
  • Antagande: Preliminärt 1:a kvartalet 2022

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 23 juni 2021 till 16 augusti 2021.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas...

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Rosenträdgård i Skansparken

Vi anlägger en Rosenträdgård i Skansparken.

Ändring av Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Möjliggöra ändring av byggnadshöjd och exploateringsgrad

Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Publicerad: 23 juni 2021