Hamnutbyggnad på Tjärhovet

Illustrationen visar den planerade hamnutbyggnad i norra änden av Tjärhovet, samt med Tjärhovsgatan och Lotsgatan markerat i grått.

Illustrationen visar den planerade hamnutbyggnad i norra änden av Tjärhovet, samt med Tjärhovsgatan och Lotsgatan markerat i grått.

Förslag till ny detaljplan för del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet, Kalmar hamn

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 2024-04-042024-05-03.

Inkomna synpunkter kommer nu att bearbetas och redovisas i ett granskningutlåtande.

Nästa steg är att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att godkänna planen inför antagande av kommunfullmäktige under kvartal 3, 2024.

Klicka här för att se en presentation över planförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför

Kalmar hamn efterfrågar fler upplagsytor för godshantering. Därför planeras en utbyggnad av hamnen vid Tjärhovets norra del. Hamnutbyggnaden skulle även kunna möjliggöra för en framtida flytt av hamnens nuvarande verksamhet på Barlastholmen till norra Tjärhovet, längre bort ifrån stadsbebyggelsen. Kalmar hamns framtida behov påverkar om och när detta sker.

Eftersom Tjärhovsgatan och Lotsgatan inte längre är öppna för allmän trafik är även dessa gator med i planområdet.

Vad

Förslaget till detaljplan möjliggör för en utfyllnad av vattenområdet norr om Tjärhovet. Utfyllnaden innebär att Tjärhovet förlängs norrut med 80 meter. Den utbyggda ytan kommer användas till upplag av gods såsom exempelvis timmer och virke. Inga byggnader kommer uppföras inom hamnutbyggnaden.

En ny kaj planeras anläggas vid hamnutbyggnaden. Norr om kajen planeras havsbotten muddras för att kunna ta emot fartyg som är större än vad Kalmar hamn kan ta emot idag. Tanken är att den nya kajen ska kunna ta emot framtidens större lastfartyg.

Eftersom Tjärhovsgatan och Lotsgatan på Tjärhovet numera är avstängda för allmän trafik är gatorna med i planområdet och planläggs på kvartersmark i stället för på allmän platsmark. Detta innebär dock inga fysiska förändringar av gatorna.

Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen. En strategisk miljöbedömning har gjorts. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

När

Detaljplanens olika skeden beräknas kunna ske enligt nedan, men är beroende av vad som framkommer under arbetets gång.
Antagande: 4 kvartalet 2024.
Laga kraft: 4 kvartalet 2024. (Detaljplanen får laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.)

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (nya häktet, före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Svalan 6 samt del av Svalan 20 och Malmen 2:2

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 4 juli 2024
Publicerad: 28 december 2023