Flodhästen 5 med flera, (nya häktet, före detta Rifa), Oxhagen

Visionsbild över polishuset och nya häktet i kvarteret.

Varför?

Detaljplanen som tagits fram syftar till att ge möjlighet för ny användning av den före detta industritomten för Rifa-fabriken i Kalmar samt området runt omkring. Avsikten är att omvandla den till en blandad stadsdel med framförallt bostäder men också möjlighet till vårdboende, mindre lokaler, en större matvarubutik samt byggnation av nytt häkte.

Ändring av detaljplanen

Vid planering av det nya häktet har kriminalvården meddelat att alla funktioner som krävs inte får plats inom angiven totalhöjd. Markägaren för de obebyggda bostadsfastigheterna har inkommit med förfrågan om planändring för att möjliggöra 3D-fastighetsbildning för underjordiskt garage.

Vad?

Enligt planförslaget kan området inrymma 600-700 bostäder. Inom området ska även förskola möjliggöras. Marken inom området ägs av PPE Fastigheter i Kalmar AB. Mark för häkte finns på kommunens mark i anslutning till det befintliga polishuset.

I samband med planens genomförande kommer gatustrukturen i området att ändras. Galggatan kopplas ihop med Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg. Det omvandlade gamla Rifa-kvarteret får en gatustruktur med smala gator och ett torg där i första hand gående och cyklister rör sig. Parkering ska främst ske gemensamt i en samlad parkeringslösning i den västra delen av området men till delar även kunna lösas inom övrig kvartersmark. I östra delen av planområdet finns ett parkstråk med gång- och cykelväg som ska vara kvar och utvecklas med öppen dagvattenanläggning.

Ändring av detaljplanen

Ändring av detaljplan föreslår att totalhöjden för häktestomten ändras från 20 meter till 30 meter. Inom planområdet anges att ett parkeringshus ska uppföras. För att både kunna inrymma parkeringsplatser för boende och besökare för häktet, behöver ytterligare ett våningsplan uppföras än vad som tidigare planerats. Det extra våningsplanet inryms inom gällande detaljplan men hiss-schaktet sticker upp över tillåten totalhöjd. Planbestämmelse om 18 meter i totalhöjd för parkeringsgaraget föreslås därför ändras till 18 meter i nockhöjd. 

Inom den underliggande detaljplanen anges bestämmelser för bostäder inom flera kvarter. Markägaren ser en fördel att bygga underjordiskt garage och för att säkerställa fastighetsbildningen föreslås ändringsplanen ange planbestämmelsen P1 (parkeringsanläggning under mark). Parkeringsgarage räknas in i bruttoarean och för att kunna inrymma bruttoarea för planerade bostäder samt parkeringsgarage ändras skrivelsen för planbestämmelsen om exploateringsgrad.

När?

I kvarteren norr om Galggatan pågår husbyggnation i den så kallade "Linnéstaden".
Arbetet med färdigställande av gator sker successivt av exploatören. När respektive gata är färdigställd kommer ansvaret för gatan att tas över av kommunen.

Nya häktet

Kriminalvården har upphandlat en fastighetsägare/hyresvärd som heter Skandrenting. Skandrenting äger sedan tidigare flera lokaler som rymmer Kriminalvårdens och andra statliga myndigheters verksamhet runt om i landet. Skandrenting har i sin tur upphandlat Skanska för att låta bygga huset.

Byggnation av häktet planeras att starta oktober 2024. Det är en stor byggnad som ska inrymma både ett häkte med 60 rum, verksamhetslokaler och kontor samt Nationella transportenhetens verksamhet. Byggtiden beräknas till drygt två år.

Kommunen, Kalmar vatten och Kalmar energi kommer efter sommaren 2024 förbereda byggstarten genom att dra fram ledningar för vatten och el med mera.

Beslut gällande försäljning av fastigheten Tvättbjörnen 2, det nya häktet, tas i kommunfullmäktige i juni 2024.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kriminalvården har upphandlat en fastighetsägare/hyresvärd som heter Skandrenting. Skandrenting äger sedan tidigare flera lokaler som rymmer Kriminalvårdens och andra statliga myndigheters verksamhet runt om i landet. Skandrenting har i sin tur upphandlat Skanska för att låta bygga huset.

Målsättningen är att påbörja byggnation av ett nytt häkte i oktober 2024. Det är en stor byggnad som ska inrymma både ett häkte med 60 rum, verksamhetslokaler och kontor samt Nationella transportenhetens verksamhet. Byggtiden beräknas till drygt två år.

Kommunen, Kalmar vatten och Kalmar energi kommer efter sommaren 2024 förbereda byggstarten genom att bland annat dra fram ledningar för vatten och el.

Kontakt

 • Mattias Andersson

  Huvudprojektledare

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Kommunledningskontoret
  Storgatan 35 A

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Svalan 6 samt del av Svalan 20 och Malmen 2:2

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 juni 2024
Publicerad: 5 mars 2019