Natur- och vattenvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur, bland annat genom att bevaka känslig natur och bedriva ett aktivt arbete för att förbättra kvaliteten i Östersjön.

Vattenvård

Arbete för en renare kust och en god vattenstatus.

Biologisk mångfald

Genom aktiv naturvård vill vi skydda och bevara den biologiska mångfalden i kommunen.

Skötsel av parker, skog och grönområden

Om hur vi sköter den kommunala marken och vilka regler som gäller kring invasiva arter och trädfällning.