Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Visionsbild hotellet.

Visionsbild över hotellet. Källa: Sandell Sandberg.

Varför?

Kalmar växer och lockar både nya medborgare men även besökare till sig. Etableringen av nytt universitet i kombination med utnämningen årets sommarstad flera år i rad gör att ett ökat behov av fler hotellrum finns. Platsen som idag används för parkering har stor potential att omvandlas till något bättre.

Vad?

Just nu pågår ett arbete med en ny detaljplan i Ölandshamnen. Här vill vi skapa förutsättningar för nybyggnation av ett hotell och en ny mötesplats som ska vara tillgänglig för allmänheten.

Målet är att planen tillsammans med Linnéuniversitetet och gästhamnen ska skapa nytt liv i ett av Kalmars mest attraktiva lägen. Föreslagen bebyggelse ska ej orsaka betydande påverkan på riksintresse eller siktlinjer från befästningsstaden Kvarnholmen mot slottet.

Bakgrund

Området har länge varit en angelägen fråga i flera av kommunens utredningar. I ett funktions- och gestaltningsprogram från 2006 lyfter vi intentionerna att förädla, utveckla och skapa attraktiva livsmiljöer för just Ölandshamnen. Även den fördjupade översiktplanen för Kvarnholmen lyfter området som en utvecklingszon och det beskrivs som en barriär mellan Kvarnholmen, Gamla stan och Kalmar slott då stora markytor i attraktivt läge används för spår, bilparkering och bussar.

Utvecklingen av området

Etableringen av Linnéuniversitetet i Ölandshamnen skapar en ny generator för området och nu finns ett stort behov av att fortsätta utvecklingen och förstärka kopplingen till den kringliggande staden.

Hotellet får med den här placeringen invid Ölandskajen direkta kopplingar till järnvägsstationen, kvalitéerna i omgivningen med slottet i söder, stadskärnan i norr och Linnéuniversitetet i öster – allt detta kommer tillsammans öka attraktionskraften i området ytterligare och samtidigt stärka Kalmar som besöksstad.

När?

Ett förslag till detaljplan håller nu på och arbetas fram, samråd är beräknat till 2:a kvartalet 2020.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Cykelgarage vid stationen

Vi bygger ett låst cykelgarage för säker förvaring av din cykel och cykeltillbehör.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Liljan 7

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tranan 4

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Publicerad: 1 mars 2019