Kvarnholmen 2:1 (hotell Ölandshamnen)

Visionsbild hotellet.

Visionsbild över hotellet. Källa: Sandell Sandberg.

Just nu!

Planförslaget är upphävt av Mark- och miljödomstolen. Ännu är inga beslut fattade om hur arbetet med att utveckla platsen kommer att fortsätta.

Varför?

Kalmar växer och lockar både nya medborgare men även besökare till sig. Etableringen av nytt universitet i kombination med utnämningen årets sommarstad flera år i rad gör att ett ökat behov av fler hotellrum finns. Platsen som idag används för parkering har stor potential att omvandlas till något bättre.

Vad?

Just nu pågår ett arbete med en ny detaljplan i Ölandshamnen. Här vill vi skapa förutsättningar för nybyggnation av ett hotell och en ny mötesplats i Kalmar

Målet är att planen tillsammans med Linnéuniversitetet och gästhamnen ska skapa nytt liv i ett av Kalmars mest attraktiva lägen. Föreslagen bebyggelse ska ej orsaka betydande påverkan på riksintresse eller siktlinjer från befästningsstaden Kvarnholmen mot slottet.

Bakgrund

Området har länge varit en angelägen fråga i flera av kommunens utredningar. I ett funktions- och gestaltningsprogram från 2006 lyfter vi intentionerna att förädla, utveckla och skapa attraktiva livsmiljöer för just Ölandshamnen. Även den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen lyfter området som en utvecklingszon och det beskrivs som en barriär mellan Kvarnholmen, Gamla stan och Kalmar slott då stora markytor i attraktivt läge används för spår, bilparkering och bussar.

Utvecklingen av området

Etableringen av Linnéuniversitetet i Ölandshamnen skapar en ny generator för området och nu finns ett stort behov av att fortsätta utvecklingen och förstärka kopplingen till den kringliggande staden.

Hotellet får med den här placeringen invid Ölandskajen direkta kopplingar till järnvägsstationen, kvalitéerna i omgivningen med slottet i söder, stadskärnan i norr och Linnéuniversitetet i öster – allt detta kommer tillsammans öka attraktionskraften i området ytterligare och samtidigt stärka Kalmar som besöksstad.

När?

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige men är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Ändring av Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Möjliggöra ändring av byggnadshöjd och exploateringsgrad

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 september 2022
Publicerad: 24 augusti 2022