Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Varför

I Kalmar kommuns översiktsplan ingår planområdet inom det område som kallas för Kalmar innerstad. Riktlinjerna för innerstaden är att den ska förtätas med bland annat bostäder. Utifrån översiktsplanens riktlinjer och i takt med en ökad efterfrågan på bostäder möjliggörs därför nya bostäder inom planområdet.

Vad

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av tre friliggande villor, två parhus samt tre flerbostadshus.

Ny bebyggelse ska samspela väl med Kalmarsundsparkens utpräglade karaktär av svensk trädgårdsstad. De nya byggnaderna ska stämma väl överens i stil och utformning med den byggda miljön i området. Utgångspunkten är att den nya bebyggelsen ska samspela med riksintresset för kulturmiljön.

När

  • Granskning II – från och med 17 januari till och med 10 februari.
  • Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – preliminärt, 1:a kvartalet 2020
  • Antagandeprövning i kommunfullmäktige – preliminärt, 2:a kvartalet 2020

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Norra kyrkogården

Planen ska möjliggöra mark för utökning av kyrkogården.

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas...

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Ny sporthall - Gröndalshallen

Vi bygger en ny sporthall vid Tallhagsskolan.

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Satsningar kring Slottsfjärden

Satsningar kring Slottsfjärden.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Publicerad: 16 januari 2020