Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett moderniserat stadsnära reningsverk. Projektet har även konsekvenser för rekreationsstråk i området som ska beaktas i planarbetet.

Vad?

I planarbetet studeras en utökning av reningsverket för att kunna bygga en ny reningsdel och disponera om anläggningen så verket får bättre funktion, blir mer klimatsäkert och en attraktivare arbetsplats. Utökningen medför konsekvenser på rekreationsstråk som ska hanteras i planförslaget för att området ska kunna fortsätta fungera och utvecklas som rekreationsområde. Parallellt med planärendet pågår en tillståndsprövning enligt Miljöbalken för ”Kalmarsundsverket”, som det till stora delar nya reningsverket kallas.

När?

Inom Kalmar vatten AB pågår projektering av framtida produktion av nya Kalmarsundsverket. I en upphandling har samverkansavtal tecknats med Serneke Anläggning inför byggandet. Samverkansavtalet innebär att beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans i hela byggprocessen redan från planeringsfasen med gemensam målsättning. Byggstart är planerad under våren 2021 och Kalmarsundsverket beräknas stå klart 2025.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Inom Kalmar vatten AB pågår projektering av framtida produktion av nya Kalmarsundsverket. I en upphandling har samverkansavtal tecknats med Serneke Anläggning inför byggandet. Samverkansavtalet innebär att beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans i hela byggprocessen redan från planeringsfasen med gemensam målsättning. Byggstart är planerad under våren 2021 och Kalmarsundsverket beräknas stå klart 2025.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Norra kyrkogården

Planen ska möjliggöra mark för utökning av kyrkogården.

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Publicerad: 29 juni 2017