Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett moderniserat stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral. Projektet har även konsekvenser för rekreationsstråk i området som ska beaktas i planarbetet.

Vad?

I planarbetet studeras en utökning av reningsverket för att kunna bygga en ny reningsdel och disponera om anläggningen så verket får bättre funktion, blir mer klimatsäkert och en attraktivare arbetsplats. Utökningen medför konsekvenser på rekreationsstråk som ska hanteras i planförslaget för att området ska kunna fortsätta fungera och utvecklas som rekreationsområde. Planförslaget ska dessutom innehålla en ny användning för KSRR:s återvinningscentral och garage med mera, som ska flyttas till Flygstaden respektive Moskogen. Parallellt med planärendet pågår en tillståndsprövning enligt Miljöbalken för ”Kalmarsundsverket”, som det till stora delar nya reningsverket kallas.

När?


Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 29 juni 2017