Brandskydd, sotning

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunens utsedda sotningsföretag och av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning. Sotningen har nu delats upp i två separata uppdrag; sotning i bemärkelse rengöring som utförs av skorstensfejarmästarna samt brandkårens brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister

Elda utomhus

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att elda utomhus

Sotning

Information som är viktig att veta rörande sotning