Markanvisning

En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst
kommunägt markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden men det är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja marken till just det företaget. En markanvisning är alltid tidsbegränsad.

Direktanvisning

En direktanvisning innebär att en intressent hör av sig till kommunen med en
idé om utveckling av ett område. Denna idé bedöms av kommunen och prövas mot
ändamålet i befintliga och kommande planer. Bedömer kommunen idén som bra, kan en direktanvisning ske. En direktanvisning kan också ske genom att kommunen
föreslår en viss byggherre för ett visst projekt. Det kan vara fall där särskild
kompetens eller erfarenhet är nödvändig.

Riktad markanvisning

I mindre projekt används ofta så kallad ”riktad markanvisning” för att samla in förslag för hur ett område ska bebyggas. Kommunen uppmanar då flera byggföretag att inom en viss tid komma in med tävlingsbidrag, där man med mindre krav på detaljering redovisar hur man vill utnyttja den berörda marken. Det vill säga vad man tänkt bygga, hur det ska se ut och vilken upplåtelseform man tänkt sig. Även hyresnivåer, eventuella bostadsrättsinsatser, hur mycket man är beredd att betala för marken, tidplaner och etappindelning kan ingå i redovisningen.

Kommunen avgör sedan vilket företag som man anser har lämnat det bästa
förslaget och erbjuder detta första rätt att ingå ett markanvisningsavtal.

Markanvisningstävling

I större projekt används istället ofta markanvisningstävlingar. Det innebär
samma sak som riktad markanvisning med skillnaden att det ställs större krav på
detaljering när företagen redovisar hur de vill utnyttja marken.

Även här är dock syftet att hjälpa kommunen att avgöra vilket företag som ska
få ingå markanvisningsavtal för platsen.

Besluten är offentliga

När det gäller beslut om markreservation gäller lagen om allmänna handlingars
offentlighet. Alla markreservationer som kommunen beslutar är alltså offentliga.
Samma gäller givetvis beslut om vem som har vunnit en viss markanvisningstävling. Under tiden tävlingen pågår gäller dock sekretess.

Fler sidor inom samhällsutveckling

Bredband och IT

I Kalmar kommun finns fiber utbyggt i hela kommunen via olika aktörer.

Landsbygd

Om landsbygdsutveckling Kalmar kommun.

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Trafikutveckling

Strategisk planering och samarbeten kring vägar och kollektivtrafik.

Planering

Allt från översiktsplanering till detaljplanering.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019
Publicerad: 19 maj 2017