Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Klyvaren 6, Ängö

 

Illustrationskarta över den föreslagna bebyggelsen.

Varför

Kalmar är en expansiv och attraktiv kommun som många vill bo och verka i, staden beräknas fortsatt att växa och det finns behov av fler bostäder i centralt läge. Detaljplanområdet ligger i ett centralt läge med närhet till service, kultur och goda kommunikationer.

Vad

Fastigheten Klyvaren 6 ligger på Ängö. I området finns en blandning av bebyggelse bestående av allt från villor i ett eller två plan till flerfamiljshus i tre våningar plus vind. Bebyggelsen orienterar sig i hög grad mot det rätvinkliga gatunätet på ett stadsmässigt vis och har fasader av trä, puts och tegel i olika nyanser. Den nya bebyggelsen ska samspela väl med den karaktär och skala som speglas i befintlig bebyggelse på Ängö.

Detaljplanen möjliggör för cirka 13 nya bostäder med underjordiskt garage och med möjlighet att uppföra verksamhetslokaler i bottenvåningen. Ny bebyggelse föreslås få uppföras i maximalt tre våningar med ytterligare en vindsvåning för att harmonisera med närliggande bebyggelse. Bestämmelserna syftar till att få en stadsmässig utformning som i placering, gestaltning och skala passar in på Ängö.

När

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2023-05-15 till 2023-06-14.
Granskning av detaljplanen beräknas till kvartal 3, 2023.
Detaljplanen beräknas vara antagen under kvartal 4, 2023.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Ändring av Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Möjliggöra ändring av byggnadshöjd och exploateringsgrad

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 september 2023
Publicerad: 12 maj 2023