• Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Olle Olson (M), Måns Linge (M), Alexander Krasnov (KD), Amanda Falk (L), Liselott Ammert (KD) och Annica Portland Bengtsson (M) - Kartläggning av arbetsuppgifter och införandet av servicemedarbetare

Motion från Olle Olson (M), Måns Linge (M), Alexander Krasnov (KD), Amanda Falk (L), Liselott Ammert (KD) och Annica Portland Bengtsson (M) - Kartläggning av arbetsuppgifter och införandet av servicemedarbetare

Inom Kalmar kommuns vård- och omsorgsverksamhet utförs dagligen en mängd olika arbetsuppgifter. Många av dessa kräver en specifik kompetens, exempelvis den som en undersköterska besitter. Samtidigt finns det uppgifter som kan utföras av annan personal, utan specialistkunskap. Uppgifter som inte kräver medicinsk eller omvårdnadsrelaterad kompetens, exempelvis tvätt, städ, dukning, diskning, socialisering och aktivering av omsorgstagare. Vissa uppgifter utförs idag genom serviceförvaltningen, så här behövs en ordentlig genomsyn av verksamheten. Genom att kartlägga och omfördela dessa uppgifter kan kommunen säkerställa att de anställdas kompetens utnyttjas på bästa möjliga sätt. Detta kan även bidra till att frigöra tid för vårdpersonalen, så att de kan fokusera på kärnuppgifterna inom vård och omsorg - som de också är utbildade för.

Samtidigt har vi grupper idag som i alldeles för hög utsträckning står utan arbete. Däribland utrikes födda och ungdomar. Att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och samtidigt kombinera såväl SFI som annan vuxenutbildning med praktik är helt avgörande för att vända utvecklingen. Första steget in på den svenska arbetsmarknaden måste vara enklare att ta.

Det finns helt enkelt ett hål att fylla, och det skulle vara möjligt genom att införa
Servicemedarbetare som en ny yrkestitel i kommunen. Arbetsmarknadsenheten har redan börjat kolla på kommuner som jobbar med liknande projekt. Karlskoga är kanske en av de mest framstående kommunerna som redan sjösatt yrkestiteln. De är otroligt nöjda över första året och har mycket värdefulla erfarenheter att dela med sig av. Här skulle Kalmar kommun med fördel kunna göra en “omvärldsanalys” för att plocka av de goda erfarenheter som andra kommuner bär med sig.

Genom att genomföra ovanstående förslag kan Kalmar kommun både förbättra kvaliteten inom vård- och omsorgsverksamheten samt skapa nya anställningsmöjligheter för de som idag står utanför arbetsmarknaden. Dessutom kan det bidra till att avlasta vårdpersonalen så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag: att ge bästa möjliga vård och omsorg.

  • Vi yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:
    att Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsförvaltningen att initiera en kartläggning av samtliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsverksamheten, för att identifiera vilka arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av annan än sköterska.
  • att Baserat på kartläggningen, införa servicemedarbetare som ny yrkestitel i samråd mellan arbetsmarknadsenheten och omsorgsförvaltningen.
  • att Inleda ett samarbete med vuxenutbildningen för att skapa skräddarsydda
    utbildningsprogram för servicemedarbetare.

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 20 december 2023