Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP) - Inför 3-30-300-regeln för att bevara och utveckla kommunens grönområden

Inför 3-30-300-regeln för att bevara och utveckla kommunens grönområden

Vi behöver träd och grönska av många skäl. Träd fungerar som kolbindare och minskar därför klimatpåverkan men de motverkar också klimatförändringarna genom att skydda mot torka och översvämningar och genom att förbättra mikroklimatet genom skugga och vindskydd. De gynnar den biologiska mångfalden och de renar luften från föroreningar. Det är också välbelagt att träd faktiskt får människor att må bättre. På kort sikt är dessa goda effekter av träd inte ekonomiskt mätbara och det finns därför alltid en risk att andra intressen prioriteras vid många beslut.

2019 skrev miljöpartiet i Kalmar kommun en motion om att säkra Kalmars grönområden genom att mäta och sätta mål för ”krontäckning”. Krontäckning är ett sätt att beräkna andel yta som är täckt av trädkronor genom fotografering från luften. Flera städer i världen använder detta enkla mått för att bevaka utvecklingen av gröna ytor i tättbebyggda områden.

På februarisammanträdet i kommunfullmäktige 2020 besvarades motionen med följande förklaring: ”En mätning av aktuell krontäckning ska utföras i hela Kalmar stad, enligt avgränsningen i gällande översiktsplan. Metoder och avgränsning av olika delområden utreds närmare av samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommunledningskontoret. Resultatet blir en utgångspunkt för en eventuell utredning av hur mål för krontäckning kan formuleras.” Någon sådan mätning eller målformulering har hittills inte redovisats för kommunfullmäktige trots att det nu gått två år sedan motionen besvarades. Eftersom kommunen sedan flera år tillbaka har planerat för och genomfört många stora byggprojekt är det en allvarlig brist och flera grönområden har redan gått förlorade. I 2021 års samrådsförslag till översiktsplan föreslog också majoriteten att ytterligare värdefulla grönområden skulle tas i anspråk för byggnation.

Sedan 2019 har det tillkommit nya metoder för att mäta tillgången till grönska i bebyggda områden. En väl utvecklad metod som redan används av flera städer kallas för 3-30-300-regeln:

  • 3 träd. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats.
  • 30 procent. Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor.
  • 300 meter. Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde.

Därför föreslår jag följande:

  1. Att kommunen inför etablerade metoder för mätning av grönstruktur med 3-30-300-regeln
  2. Att kommunen antar 3-30-300-regeln som mål för kommunens bebyggda områden
  3. Att kommunen tillämpar 3-30-300-regeln i planarbetet

För miljöpartiet de gröna i Kalmar kommun
Annika Carlsson Wistedt, 2022-04-26

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 27 februari 2023
Publicerad: 2 maj 2022