Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP) och Christopher Dywik (KD) om partnerskap mot hemlöshet

Partnerskap mot hemlöshet

Uppgifter från Stadsmissionen och socialförvaltningen är samstämmiga. I Kalmar finns det flera personer utan tak över huvudet på natten. Vissa befinner sig i denna situation en kortare tid. Men för allt för många handlar det om en längre tid.

En kommun har en skyldighet att hjälpa alla som befinner sig inom kommunens geografiska område och som saknar tak över huvudet. De som hör hemma i kommunen ska ges en långsiktig hjälp. Men det krävs ett bredare grepp för att också kunna hjälpa alla de som uppehåller sig i kommunen, men som kanske av olika skäl är skrivna någon annanstans. Vi behöver här ha ett gott samarbete med våra kringliggande kommuner för att undvika att alla bara tittar på sitt eget strikt juridiska ansvar. Omtanken om vår medmänniska måste komma först.

Det finns många olika orsaker till hemlöshet. Därför är det ett område som lämpar sig väl för ett samarbete mellan kommunen och ideella krafter eftersom man då har möjligheter att möta människor i olika sammanhang. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) finns redan etablerat mellan Stadsmissionen och socialförvaltningen vad gäller sysselsättning. När det gäller hemlöshet finns exempel på informellt samarbete mellan dessa. Medan Stadsmissionen har lättare att etablera en informell kontakt med behövande så har socialförvaltningen goda möjligheter till samarbete med fastighetsägare och har dessutom möjligheter att stödja boende till exempel genom det mobila teamet. Åtgärder mot hemlöshet ska inte bara riktar sig mot den akuta situationen utan de måste ha en bra koppling till mer långsiktiga lösningar för individen.

Kommunens hemlöshetsarbete har länge varit uppe för diskussion och det är inte första gången som till exempel behovet av ett natthärbärge utretts.

I en nyligen besvarad motion från Miljöpartiet om natthärbärge för hemlösa beskriver socialförvaltningen att det pågår ett förändringsarbete som syftar till att bättre möta den akuta hemlösheten. Socialförvaltningen ser möjligheter att utöka samverkan med Stadsmissionen inom detta område och de anger att Stadsmissionen är positiv till ett sådant samarbete.

2021 motionerade Kristdemokraterna i Kalmar om ett införande av metoden Bostad först. Både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att kommuner använder Bostad först för behandling av missbruk och beroende. I den nationella hemlöshetsstrategin (2022) anges att metoden “Bostad först” bör införas i hela landet för att motverka hemlöshet - ingen ska bo eller leva på gatan.

Bostad först är en evidensbaserad metod som innebär att kommunen arbetar utifrån individens behov och en bostad ses som en mänsklig rättighet. Personens egna åsikter ska respekteras och bostaden ska inte villkoras med krav på någon särskild behandling utan dessa delar bör skiljas åt. Grundtanken är att boendesituationen måste vara tryggad för att behandling bäst ska kunna mottas. Metoden innebär en möjlighet till trygghet och återhämtning i ett eget hem för den som har levt ett socialt utsatt liv och en möjlighet att komma in i samhällsgemenskapen. Bostäderna ska finnas utspridda i det vanliga bostadsbeståndet. Målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Metoden har implementerats på olika sätt i olika kommuner, och har generellt visat på goda resultat.

Kalmar kommun har under lång tid arbetat för att förebygga hemlöshet men har arbete kvar att göra för att uppfylla hela den nationella strategin och principerna i Bostad först.

Därför föreslår vi att:

  • Socialförvaltningen ges i uppdrag att verka för en samverkan med Stadsmissionen i form av ett utökat ideellt offentligt partnerskap (IOP) med syftet att motverka hemlöshet i Kalmar.
  • Samverkan utgår från metoden "Bostad först".
  • Socialförvaltningen utreder en lämplig arbetsfördelning mellan parterna till exempel med lättillgängliga akuta platser i Stadsmissionens regi, boendestöd och samverkan med fastighetsägare i socialförvaltningens regi och samverkan med kringliggande kommuner i socialförvaltningens regi.
  • Socialförvaltningen verkar för att samarbetsavtal kring hemlöshet med övriga kommuner i regionen.

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 28 september 2023