Motion från Micael Foghagen (SD) - Granskning och utvärdering av samtliga studieförbund som söker kommunalt bidrag

Granskning och utvärdering av samtliga studieförbund som söker kommunalt bidrag

Flertalet kommuner, så även Kalmar, ger bidrag till studieförbund som är godkända
av Folkbildningsrådet. Problemet är att deras granskning görs ur ett nationellt
perspektiv och vittnar därför inte om hur en lokal verksamhet sköts och bedrivs.

Det är behjärtansvärt med fortbildning av olika slag men eftersom det inte är ett krav på kommunen eller kommunal kärnverksamhet att ge bidrag, borde det åtminstone ske efter en noggrann granskning.

I vår egen verksamhet som förtroendevalda politiker i kommunkoncernen har vi både intern och extern kontroll av revisorer och vi är även ålagda att redogöra vad vi gör med vårt mandatstöd. Två självklarheter som dessutom är reglerat i kommunallagen.

Vidare är det en självklarhet att föreningar som äskar bidrag är transparanta med sin verksamhet och att de lever upp till e krav kommunen ställer.

Samma borde självklart gälla Studieförbunden. Det är trots allt kommuninvånarnas
skattemedel som delas ut.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Kalmar

  • Att samtliga studieförbund som äskar bidrag från kommunen granskas, utvärderas och godkänns.
  • Att studieförbund som vilseleder eller på annat sätt bryter mot de normer och krav kommunen ställer blir återbetalningsskyldiga

För Sverigedemokraterna Kalmar

Micael Foghagen, vice gruppledare

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Publicerad: 12 maj 2022