Motion från Fredrik Sjömar (KD) om att minska barngrupperna på kommunens förskolor

Det är dags att följa expertisen- Det är dags att minska barngrupperna.

Småbarnsåren är bland de mest formativa för ett barn, det är då grunden läggs för resten av livet. Eftersom en trygg och säker uppväxt är det bästa vaccinet mot utanförskap och kriminalitet så är en av de absolut viktigaste förebyggande insatserna vi kan göra, att se till att förskolepersonalen har rätt förutsättningar att ha tid att se och bekräfta varje barn. Det är hög tid för mindre barngrupper i förskolan!

Förskolan är den barnomsorgsform som de allra flesta väljer. 85% av alla barn mellan 1-5 år var 2019 inskrivna på förskolan. I åldrarna 4-5 år var det så många som 95%. Med så många barn är det helt avgörande att förskolan är av högsta klass. I Kalmar kan vi tack vare mycket skicklig personal leverera en förskola av hög klass. Men det finns ett område där vi verkligen behöver bli bättre. Nämligen våra allt för stora barngrupper, som ligger betydligt högre än genomsnittet för riket.

Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek är max 12 barn för 1-3 åringar och max 15 barn för 4-5 åringar. Enligt statistik från Skolverket, sammanställd av Lärarförbundet, så ligger 59 % av de åldersindelade barngrupperna i Kalmar kommun över dessa maxtak. I småbarnsgrupperna (1-3 år) var det 56 % som låg över maxtaket på 12 barn, och för 4-5 åringarna var det hela 64 % av grupperna som låg över maxtaket på 15 barn. Något som ger oss en icke smickrande bronsplacering i Kalmar län på ligan över stora barngrupper. Vi placerar oss också som tidigare nämnt över genomsnittet i riket.

De stora barngrupperna leder till stress hos personal och barn. Personal larmar om ett glapp mellan vision och verklighet när barngrupperna är för många. Professor Hugo Lagercrantz vid Karolinska Institutet som forskat om barnhjärnans utveckling menar att de stora barngrupperna leder till en stress hos små barn som inte är hälsosam. Enligt Lärarförbundet så försämrar de stora barngrupperna också möjligheten till en god pedagogisk verksamhet. De riskerar också att öka bullerproblematiken.

Det är nu dags för oss att påbörja resan mot mindre barngrupper. Det är hög tid för oss som kommun att följa Skolverkets expertis och det är hög tid för oss som kommun att lyssna på personalen på våra förskolor när det gäller denna fråga. Det är dags att minska våra barngrupper!

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

- Att Kommunfullmäktige antar som mål att barngrupperna på kommunens förskolor ska följa Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i småbarnsgrupper och max 15 barn i barngrupper för åldrarna 4-5.

- Att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur dessa mål kan uppnås.

Fredrik Sjömar (KD)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Publicerad: 4 november 2022