Motion från Fredrik Sjömar (KD) - Gör en genomlysning av bullerproblematiken på våra skolor och förskolor

Gör en genomlysning av bullerproblematiken på våra skolor och förskolor

De anställda är den viktigaste resurs som vi har i skolan och förskolan. Tyvärr lever de i en mycket utsatt situation när det gäller buller och många av dem utvecklar hörselproblem på grund av den ljudmiljö som de arbetar i.

Den 13 september 2022 kunde man läsa i den fackliga tidningen Läraren att fler lärare än byggnadsarbetare utvecklade hörselproblematik på grund av sitt jobb. En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att fyra av tio lärare och barnskötare arbetar i en sådan miljö att de inte kan samtala i en normal samtalston minst en fjärdedel av sin arbetstid. Värst drabbade var de som arbetade i förskolan. Där var siffran 45% för förskollärarna och 43% för barnskötarna enligt Arbetsmiljöverkets undersökning från 2020. Motsvarande siffra för lärare i grundskolan var 38%.

En annan undersökning från Arbetsmiljöverket, Arbetsorsakade problem 2020, visade att lärare och barnskötare också var hårt drabbade av olika arbetsrelaterade problem. 62% av förskollärarna uppgav att de utvecklat någon form av arbetsrelaterat problem det senaste året medan siffran för grundskollärare var 46%. Ett vanligt problem var just hörselrelaterade problem såsom tinnitus och nedsatt hörsel. 54% av förskollärarna och 56% av barnskötarna som angav att de hade fått arbetsrelaterade problem det senaste året hade fått problem just med hörseln. För grundskollärarna var det 44%.

Enligt Miljörapporten som Socialstyrelsen och Karolinska Institutet gjorde 2009 visade det sig att ljudnivåer på uppemot 70 decibel är vanliga i skolor och förskolor, något som är jämförbart med verkstadsindustrin.

Barn kommer att låta. Det kommer man inte ifrån. Men vi som arbetsgivare har en skyldighet att göra vårt bästa och vidta de åtgärder som går att genomföra för att minska bullerproblematiken. Ett första steg är då att ta reda på hur stora problemen är hos oss i Kalmar. När jag lyfte frågan om bullerproblem genom en enkel fråga på Kommunfullmäktige med Utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) framkom det att vi för närvarande inte vet detta. Vi kristdemokrater anser därför att en genomlysning där våra anställda tydligt involveras är nödvändig för att se hur stora bullerproblemen är på varje enhet och vad som kan göras för att minska dem.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

  • Att Kalmar kommun tillser att det regelbundet sker bullerkontroller på kommunens skolor och förskolor.
  • Att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning, där de anställda involveras, av bullerproblematiken på varje enhet och vad som kan göras åt den.

Fredrik Sjömar (KD)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Publicerad: 25 oktober 2022