Elevhälsa på Trekantenskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Skolans elevhälsateam (EHT) leds av rektor och består av speciallärare, skolsköterska och skolkurator. Några gånger varje termin utökas EHT med skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsateamet sammanträder minst varannan vecka och arbetar då såväl förebyggande som med aktiva ärenden, på nivåerna organisation, grupp och individ.

Undervisande lärare i respektive årskurs deltager systematiskt vid elevhälsoteamets träffar för att följa upp och analysera klassernas måluppfyllelse. Elevhälsoteamet är en viktig resurs till lärare och fritidspedagoger i deras elevfrämjande arbete.

Vid behov träffar elevhälsoteamet vårdnadshavare till enskilda elever för att
diskutera hur skola och hem på bästa sätt kan stödja och hjälpa eleven i sin
utveckling, dessa möten kallas samrådmöten.

Kontakta elevhälsan

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på trekantenskolan

Trygghet och säkerhet på Trekantenskolan

Trekantenskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Senast uppdaterad: 17 september 2020
Publicerad: 29 maj 2017