Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Stöd, hälsa och trygghet

En viktig del i vårt uppdrag är att främja ett tryggt klimat och erbjuda eleverna den hjälp och det stöd de behöver för att må bra i skolan och klara av skolarbetet.

Trekantenskolan har hög måluppfyllelse både gällande elevernas upplevda trygghet
och deras faktiska kunskapsresultat. Vi härleder dessa positiva resultat till vårt aktiva arbete kring stöd, hälsa och trygghet där våra värdeord, Trygghet, Glädje och Kunskap är viktiga byggstenar. Som hjälp för oss i arbetet finns planer och rutiner att följa i olika sammanhan. En viktig och grundläggande insats görs också varje dag i det dagliga mötet med elever och vårdnadshavare där vi i första hand är närvarande medmänniskor.

Elevhälsa på Trekantenskolan

Elevhälsans uppdrag på Trekantenskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Trygghet och säkerhet på Trekantenskolan

Trekantenskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.