Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Trekantenskolans trygghetsgrupp består av lärare och fritidspedagoger från skolans samtliga arbetslag samt kurator och biträdande rektor.

Trygghetsgruppen följer upp, utvärderar och analyserar skolans trygghets- och likabehandlingsarbete. Gruppen är tillsammans med elevhälsoteamet viktiga samarbetspartners för rektor i skolans elevhälsoarbete. Vidare utgör gruppen ett viktigt stöd till personal kring arbetet med såväl det förebyggande, som det aktiva arbetet gällande diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsgruppen ansvarar för att det proaktiva arbetet kring kränkande behandling lyfts in i enkäter, avstämningar och analyser som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten.

Trygghetsgruppen ansvarar för att arbeta fram material till likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, som årligen fastställs av rektor

Trekantenskolans krisgrupp är gemensam för förskolan och skolan.

Gruppen leds av rektor/förskolechef och består av personal från respektive verksamhets arbetslag, skolsköterska, skolkurator, skolsekreterare och skolledning.

Krisgruppen ansvarar för det förebyggande systematiska kvalitetsarbetet inom området olyckor, kriser och säkerhet. Gruppen följer upp, utvärderar och analyserar enhetens krisarbete och ansvarar för att årligen upprätta enhetens rutiner inom området.

Vid en olycka eller kris sammankallar skolledningen krisgruppen som då agerar utifrån gällande rutiner.