Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor. Kalmar kommun arbetar utifrån närhetsprincipen, det vill säga skolorna ska ligga närmare hemmet ju yngre eleven är.

Från och med höstterminen 2018 blev förskoleklassen en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år och skolplikten blir i och med detta tioårig.

En elev som ska påbörja sin skolplikt i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde som eleven bor i. Önskemål om placering på annan skolenhet än den inom upptagningsområdet kan erbjudas i mån av plats.

Elever i förskoleklass har rätt till kostnadsfria skolmåltider och skolskjutsar.

I Kalmar kommun omfattar den obligatoriska undervisningen i förskoleklass från och med höstterminen 2018 17,5 timmar per vecka, det vill säga 620 timmar per läsår.

Närhetsprincipen och upptagningsområden

Utgångspunkten är att en elev placeras på grundskolan enligt närhetsprincipen, i ett så kallat upptagningsområde. Elev har därutöver rätt att välja skola i mån av plats.

Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Denna närhetsprincip tillämpas utifrån kommunens upptagningsområden (Skollagen 10 kap. 30§).

Det Fria Skolvalet

Eleven har rätt att välja skola i mån av plats och kan söka plats på en skola i ett annat upptagningsområde. Eleven har rätt till plats på den sökta skolan om det finns plats över efter att andra elevers berättigade krav på placering nära hemmet har tillgodosetts. Det är rektor som avgör om plats finns och ska tillämpa Skollagen 10 kap. 30§ samt urvalsprinciper i turordning 1-3.

Urvalsprinciper

När det gäller urval av elever till skolor, tillämpas följande principer i turordning:

  1. Upptagningsområde: Varje skola har ett geografiskt definierat område kallat upptagningsområde. Elever som bor inom detta område har garanterade platser i skolan.
  2. Syskonförtur: Om en elev, som inte bor i skolans upptagningsområde, har syskon som redan går i den valda skolan och som kommer att fortsätta där nästa läsår, ges eleven förtur till en plats i skolan om det finns platser kvar efter mottagandet av samtliga elever i upptagningsområdet. Detta underlättar för familjer att ha barnen på samma skola.
  3. Närhet: Om det fortfarande finns lediga platser efter att elever från upptagningsområdet och elever med syskonförtur har placerats, används principen närhet. Denna princip innebär att elever som bor närmast önskad skola prioriteras. Avståndet från elevens bostad till skolan mäts för att bestämma vilka elever som har närmast till skolan. Denna princip säkerställer att elever som bor nära en skola, men utanför upptagningsområdet, får möjlighet att gå på en skola nära sitt hem. Mätning görs med samma GIS-verktyg som för skolskjutsar.

Fler sidor inom grundskola

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Platserbjudande till förskoleklass

En elev som ska börja i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde eleven bor i.

Andel behöriga lärare

Här listan vi andel behöriga lärare per skola enligt Skolverkets officiella statistik

Välkommen till skolstarten 2023/2024

Inför skolstarten finns det en del saker du som vårdnadshavare måste fylla i för att skolgången ska bli så bra som

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 15 juni 2020