Modersmål, hemspråk

Sverige utvecklas alltmer till ett mångkulturellt land. Därmed är det fler och fler människor som pratar ett annat språk än svenska i sin vardag.

Forskningen har visat att barn och ungdomar som undervisar i sitt modersmål behärskar svenska bättre, är tryggare och trivs bättre i skolan.

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan
handlar mycket om att stärka elevens identitet och göra jämförelser mellan
Sverige och modersmålslandet både vad gäller språk och kultur.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan

Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och
samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i
sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla
stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Kalmar kommun erbjuder modersmålsundervisning till barn och ungdomar från
familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och
detta språk används i hemmet.

Modersmålsundervisning är till för elever i förskoleklassen, grundskolan och
gymnasiet. Ansökan om modersmålsundervisningen görs på blankett som lämnas till hemskolans rektor.

Kontakt

 • Richard Wykman

  Verksamhetschef Skolmottagningsenheten

  010-352 00 00

  Postadress

  Lindövägen 3
  392 35 Kalmar

Övriga länkar