Kultur i utbildningsförvaltningen

Förskola, särskola och grundskola i Kalmar kommun, erbjuder en kulturgaranti som ger alla barn möjlighet att möta kultur i olika former. Att koppla läroplanens mål till kulturen stärker elevernas helhetssyn och förmåga att se de stora perspektiven.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.”

Skapande skola, statliga medel

 • Ansökan till Kulturrådet
 • Syfte - Statsbidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Skapande skola är ett komplement till skolornas egen kulturbudget.
 • Tid - Höstterminen
 • Uppföljning till Kulturrådet.

Central kultur/kulturgaranti, kommunala medel

 • Beslut i Kalmar kommun.
 • Syfte - att ta del av många olika uttrycksformer som språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
 • Tid - vårterminen
 • Uppföljning till Utbildningsförvalltningen.

Estetiska lärprocesser, Länsmuseet Ateljen Byteatern, nämndens medel

 • Beslut i utbildningsnämnd
 • Syfte - att ge fler möjligheter att integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer och sammanhang i skolan.
 • Tid - läsårens terminer
 • Uppföljning till utbildningsnämnden.

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Platserbjudande till förskoleklass

En elev som ska börja i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde eleven bor i.

Andel behöriga lärare

Här listan vi andel behöriga lärare per skola enligt Skolverkets officiella statistik

Välkommen till skolstarten 2023/2024

Inför skolstarten finns det en del saker du som vårdnadshavare måste fylla i för att skolgången ska bli så bra som

Skolskjuts

För kommunal skola kontakta din skolas handläggare. För ärende gällande fristående skola kontakta central skolskjut

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2024
Publicerad: 2 april 2020