Trygghet och säkerhet på Smedbyskolan

Smedbyskolan har en krisgrupp. Krisgruppens arbetsuppgift är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt vid tillfällen då skolan drabbas av händelser som utlöser krissituationer.

Elevstödjande verksamhet

Skolan ska enligt lag vara inkluderande. Lärare som undervisar i skolan ska i sin undervisning sätta in extra anpassningar när elever har svårt för att ta till sig ämnet som den enskilda läraren undervisar i. Stödnivån extra anpassningar ska säkerställa skolans kompensatoriska funktion och att de olika behov och förutsättningar som eleverna har ska jämnas ut i skolan. Extra anpassningar ska sättas in snabbt och utan samma krav på formalia som omger de mer långtgående insatser som ryms inom särskilt stöd.

Det är insatsernas omfattning eller varaktighet som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Allt elevstöd på Smedbyskolan sker inom klassens ram, men det utesluter inte att elever ges stöd i liten grupp eller enskilt. Allt elevstöd dokumenteras, följs upp och utvärdera kontinuerligt.

Elevhälsateamet träffas en gång i veckan där elever i behov av särskilt stöd lyfts kontinuerligt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på smedbyskolan

Elevhälsa på Smedbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Smedbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Fotografering i skolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Smedbyskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Smedbyskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 5 september 2022
Publicerad: 28 juni 2021