Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Elevhälsa på Smedbyskolan

Skolan har ett elevhälsateam kopplat till respektive stadie F-3, 4-6 och 7-9, där skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, biträdande rektor och rektor ingår. Det finns även tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

Den breda kompetens som finns möjliggör för elevhälsateamet att arbeta främjande och förebyggande för att eleverna ska må bra och trivas i skolan. Elevhälsateamet följer upp, utvärderar och analyserar skolans elevhälsoarbete och är en viktig funktion för att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå.

Elevhälsateamet på skolan verkar för att undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Samverkan mellan de olika professionerna sker på olika nivåer dels med skolledning, lärare och övrig personal på skolan, dels i de fall det behövs i extern samverkan med hälso- och sjukvården, socialtjänst, polis och andra viktiga aktörer.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på smedbyskolan

Trygghet och säkerhet på Smedbyskolan

Smedbyskolan har en krisgrupp. Krisgruppens arbetsuppgift är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt

Fotografering i skolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Smedbyskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Smedbyskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Publicerad: 15 juni 2021