Central elevhälsa - extra anpassningar och särskilt stöd

Elevhälsan rör alla elever - men alla har olika behov. För elever i förskola, grundskola och grundsärskola finns möjlighet att ta del av elevhälsans resurser och kompetenser.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Övergripande mål för elevhälsa inom utbildningsförvaltningen och
Södermöre kommundel är:

  • att främja lärande
  • att undanröja hinder för lärande
  • att arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Barn som är i behov av särskilt stöd ska få detta tillgodosett av förskolan och skolan. Det är rektor som ansvarar för att se till att stödbehovet utreds och att barnet får rätt insatser. Barnets vårdnadshavare ges möjlighet att vara med vid utformningen av det särskilda stödet.